Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

 • sk
 • en
 • de

Obsah

Ohlasovanie vzniku, zániku alebo zmeny poplatkovej povinnosti za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Popis

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce Veľký Grob.

Poplatok platí poplatník, ktorým je:

a) fyzická osoba,

 • ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo ktorá je na území mesta oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávnatý porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území mesta okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej len "nehnuteľnosť")
 • podáva oznámenie na obecný úrad Veľký Grob

b) právnická osoba,

 • ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na iný účel ako na podnikanie,
 • podáva oznámenie Obecný úrad Veľký Grob

c) podnikateľ,

 • ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa území mesta na účel podnikania
 • podáva oznámenie na Obecný úrad Veľký Grob 
 •  

Elektonický formulár

 

ks_334547/Ohlasovanie vzniku, zániku alebo zmeny poplatkovej povinnosti za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

https://schranka.slovensko.sk/FormConstructor/Default.aspx?IdService=275237

Kto vybavuje
Referát poplatkov za komunálne odpady 
Bc. Tanková Martina

 • tel.: 031/7846132
 • e-mail: obecnyuradvelkygrob@stonline.sk
 •  

Poplatok

 •  nevyžadujú sa

Lehota

 • na vybavenie: 30 dní (môže byť prerušená)

 Predpis – (Zákon, VZN)

 • Zákon č.582/2004 Z. z. Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
 • Zákon č.563/2009 Z. z. Zákon o správe daní (Daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • VZN Obce Veľký Grob 4/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady