Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • de

Obsah

Letáky a hlásenia vzniku odpadu 

PRE OBCE:

Podľa § 81 ods. 7 písm. i) zákona o odpadoch (zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) má obec povinnosť zabezpečiť podľa potreby, najmenej jedenkrát do roka, informačnú kampaň zameranú na zvýšenie triedeného zberu biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov. Podrobnosti k tejto povinnosti sú ustanovené v § 14 ods. 14 vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení vyhlášky MŽP SR č. 322/2017 Z. z. 

 

Letáky:

kompostovanie

komunitne - kompostovanie

neplytvajme potravinami

predchádzanie vzniku odpadov

využitie bioodpadu

 

Hlásenie vzniku odpadu : 

Hlásenie vzniku odpadu 2016

Hlásenie vzniku odpadu 2017