Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • de

Obsah

Dodatok č. 1/2015 k VZN č. 2/2014 obce Veľký Grob o dani za psa Stiahnuté: 119x | 13.06.2018

Dodatok č. 1/2015 k VZN č. 46/2011 k prevádzkovému poriadku verejného pohrebiska vo Veľkom Grobe Stiahnuté: 129x | 13.06.2018

Dodatok č. 1/2018 k VZN 4/2015 Stiahnuté: 70x | 09.01.2019

Dotatok č. 2/2018 Stiahnuté: 126x | 26.06.2018

Návrh VZN Stiahnuté: 18x | 13.05.2019

Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Veľký Grob Stiahnuté: 131x | 13.06.2018

Prevádzkový poriadok verejného detského ihriska Stiahnuté: 16x | 27.05.2019

Registratúrny plán obce Veľký Grob Stiahnuté: 164x | 06.07.2018

Registratúrny poriadok obce Veľký Grob Stiahnuté: 222x | 13.06.2018

Schéma záväzných častí - zmeny a doplnky 1/2017 Územný plán obce Veľký Gro Stiahnuté: 125x | 22.06.2018

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019 o výške čiastočnej úhrady nákladov v materskej škole, školskom klube detí a školskej jedálni pri Základnej škole s materskou školou Stiahnuté: 11x | 27.05.2019

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Veľký Grob č. 2/2017 o poskytovaní elektronických služieb Stiahnuté: 106x | 06.07.2018

VZN  obce Veľký Grob č. 4 /2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady  a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 134x | 13.06.2018

VZN - Zásady odmeňovania poslancov Stiahnuté: 160x | 06.07.2018

VZN 3/2018 - zmeny a doplnky 1/2017 Územný plán obce Veľký Grob Stiahnuté: 133x | 22.06.2018

VZN č. 1/2014 O určení výšky príspevkov na režijné náklady v školských jedálňach Stiahnuté: 118x | 06.07.2018

VZN č. 2/2014 o dani za psa Stiahnuté: 114x | 13.06.2018

VZN č. 2/2015 o hospodárnom nakladaní s pitnou vodou o úhradách za spotrebovanú pitnú vodu na území obce Veľký Grob Stiahnuté: 127x | 13.06.2018

VZN č. 3/2012 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Veľký Grob Stiahnuté: 147x | 13.06.2018

VZN č. 3/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom a s drobnym stavebným odpadom na území obce Veľký Grob Stiahnuté: 141x | 13.06.2018

Stránka