Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

 • sk
 • en
 • de

Aktuálne počasie

dnes, nedeľa 25. 10. 2020
polojasno 16 °C 8 °C
pondelok 26. 10. zamračené 17/11 °C
utorok 27. 10. polojasno 17/10 °C
streda 28. 10. zamračené 15/9 °C

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Dátum a čas

Dnes je nedeľa, 25.10.2020, 20:27:09

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 3
DNES: 442
TÝŽDEŇ: 2513
CELKOM: 330754

Cestovné poriadky

ústredný portál verejnej správy

Pohrebná služba VA-SI - Senec

NON-STOP služba:

                                        Várady Luboš 0911 011 020
                                                               0904 898 269
                                                               0903 653 930Viac tu: https://www.pohrebnasluzba-vasi.sk/

Obsah

 Obec Veľký Grob zverejňuje zámer predaja majetku obce. 

 

Číslo

spisu

Zámer predaja obecného majetku ako prípad

hodný osobitného zreteľa

Dátum zverejnenia zámeru Lehota zverejnenia

OcÚVG/

404/

2019

Obec Veľký Grob v súlade s ustanovením § 9a ods. 2 a § 9a odsek 8 písm. e) zákona SNR  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer predať z dôvodu hodného osobitného zreteľa pozemok:

 • parcela reg. C, parc. č. 719 o výmere 350 m², druh pozemku záhrada v k.ú. Veľký Grob,
 • parcela reg. C, parc.č. 720/1 o výmere 173 m², druh pozemku zastavané plochy a nádvoria v k.ú. Veľký Grob,
 • parcela reg. E, parc.č. 672 o výmere 35 m², druh pozemku zastavané plochy a nádvoria v k.ú. Veľký Grob,
 • parcela reg. E, parc.č. 674 o výmere 535 m², druh pozemku zastavané plochy a nádvoria v k.ú. Veľký Grob,

Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa: Osobitný zreteľ je zdôvodnený skutočnosťou, že predmetné parcely č. 719 a 720/1  a parcely č. 672 a 674 sú neupotrebiteľné a ich predajom sa znížia náklady obce na každoročné čistenie, odstraňovanie odpadkov a údržbu.

Kupujúci:   

 • Mgr. Tomáš Bunček, rod. Bunček, trvale bytom Jána Jonáša 6185/17, 841 08 Bratislava – Devínska Nová Ves

Celková kúpna cena je 10.125,- EUR, pričom jednotková cena za parcely č. 719 a 720/1 bola stanovená na 15 EUR/m2 a jednotková cena za parcely č. 672 a 674 na 4 EUR/m2.

30.1.2020

 

15 pracovných dní 

 

 

Číslo

spisu  

Zámer predaja obecného majetku ako prípad

hodný osobitného zreteľa

Dátum zverejnenia zámeru Lehota zverejnenia

OcÚVG/

404/

2019

Obec Veľký Grob v súlade s ustanovením § 9a ods. 2 a § 9a odsek 8 písm. e) zákona SNR  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer predať z dôvodu hodného osobitného zreteľa pozemok:

 • parc. č. 1055/5 o výmere 187 m², druh pozemku zastavané plochy a nádvoria v k.ú. Veľký Grob,
 • parc.č. 1055/16 o výmere 75 m², druh pozemku zastavané plochy a nádvoria v k.ú. Veľký Grob, vytvorený na základe GP č. 85/2019 zo dňa 18.10.2019 z pôvodnej parcely CKN č. 1055/1 o výmere 1638 m
 • parc.č. 1055/17 o výmere 396 m², druh pozemku zastavané plochy a nádvoria v k.ú. Veľký Grob, vytvorený na základe GP č. 85/2019 zo dňa 18.10.2019 z pôvodnej parcely CKN č. 1055/3 o výmere 1805 m2 .

Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa: Osobitný zreteľ je zdôvodnený skutočnosťou, že ide o pozemky zastavané stavbou vo vlastníctve kupujúcich a priľahlé plochy, o ktoré sa kupujúci dlhodobo starajú a zveľaďujú.

Kupujúci:   

 • Zimermanová Vlasta, rod. Ivanová, trvale bytom 92527 Veľký Grob 413, 
 • Zimerman Vladimír, rod. Zimerman, trvale bytom 92527 Veľký Grob 413,
 • Turcár Jaroslav, rod. Turcár, trvale bytom 92527 Veľký Grob 413, 
 • Turcárová Monika, rod. Kandárová, trvale bytom 92527 Veľký Grob 413, 
 • Jurík Pavel, rod. Jurík, trvale bytom 92527 Veľký Grob 413, 
 • Juríková Iveta, rod. Balažovičová, trvale bytom 92527 Veľký Grob 413, 
 • Klenovič Sebastián, rod. Klenovič, trvale bytom 92527 Veľký Grob 81, 
 • Pikáli Tivadar, rod. Pikáli, trvale bytom 92527 Veľký Grob 413, 
 • Poláková Eva, rod. Poláková, trvale bytom Petófiho 9255/19, 821 06 Bratislava, 
 • Vrbjár Marián, rod. Vrbjár, trvale bytom 92527 Veľký Grob 413, 
 • Csadi Viliam, rod. Csadi, trvale bytom 92527 Veľký Grob 413, 
 • Csadiová Helena, rod. Ácsová, trvale bytom 92527 Veľký Grob 413, 

Kúpna cena je znaleckým posudkom stanovená vo výške 12,88 €/m2, celkom 8475,04 €.

17.4.2020

15 pracovných dní 

 

Číslo

spisu

Zámer predaja obecného majetku ako prípad

hodný osobitného zreteľa

Dátum zverejnenia zámeru Lehota zverejnenia

OcÚVG/

272/

2020

Obec Veľký Grob v súlade s ustanovením § 9a ods. 2 a § 9a odsek 8 písm. e) zákona SNR  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer predať z dôvodu hodného osobitného zreteľa nehnuteľný majetok:

 • podiel vo veľkosti 117/648-iny vzhľadom k celku na pozemku vedenom na LV č. 43 parcely reg. C parc. č. 676 záhrada o výmere 240m2 v k.ú. Veľký Grob. 
 • podiel vo veľkosti 117/648-iny vzhľadom k celku na pozemku vedenom na LV č. 43 parcely reg. C parc. č. 677 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 222m2 v k.ú. Veľký Grob.

Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa: Uvedený pozemok je susedným pozemkom k pozemku vo vlastníctve kupujúceho. Vzhľadom k nevyužiteľnosti pozemku na iné  účely a s prihliadnutím na výmeru podielu na pozemku ako aj skutočnosť, že obec je podielovým spoluvlastníkom predmetného pozemku je predpoklad, že obci by sa nepodarilo iným spôsobom účelne naložiť s týmto prebytočným majetkom. Záujemca sa zaviazal  pozemok zveľadiť, pravidelne sa oň starať.

Kupujúci:   

 • Mgr. Tomáš Bunček, Jána Jonáša 6185/17, 841 08 Bratislava - Devínska Nová Ves

Kúpna cena je stanovená vo výške 9,50 €/m2.

5.7.2020

 

15 pracovných dní 

 

 

Číslo

spisu

Zámer predaja obecného majetku ako prípad

hodný osobitného zreteľa

Dátum zverejnenia zámeru Lehota zverejnenia

OcÚVG/

371/

2020

Obec Veľký Grob v súlade s ustanovením § 9a ods. 2 a § 9a odsek 8 písm. e) zákona SNR  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer predať z dôvodu hodného osobitného zreteľa nehnuteľný majetok:

 • pozemok vedený na LV č. 1698 parcely reg. E parc. č. 659/9 orná pôda o výmere 200m2 v k.ú. Veľký Grob.

Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa: Ide o pozemok malej výmery, ktorý hraničí s pozemkom žiadateľa a obec pre danú parcelu nemá primerané využitie.

Kupujúci:   

 • Tivadar Pikáli, Veľký Grob 413, 925 27 Veľký Grob

Kúpna cena bude stanovená na základe znaleckého posudku.

30.9.2020

 

15 pracovných dní