Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

 • sk
 • en
 • de

Aktuálne počasie

dnes, pondelok 16. 5. 2022
slabý dážď 24 °C 13 °C
utorok 17. 5. slabý dážď 21/14 °C
streda 18. 5. takmer jasno 21/11 °C
štvrtok 19. 5. jasná obloha 21/7 °C

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 11
DNES: 117
TÝŽDEŇ: 117
CELKOM: 477352

ústredný portál verejnej správy

Cestovné poriadky

Pohrebná služba VA-SI - Senec

NON-STOP služba: Várady Luboš           0911 011 020
0904 898 269
0903 653 930

Viac tu: https://www.pohrebnasluzba-vasi.sk/

Obsah

 Obec Veľký Grob zverejňuje zámer predaja majetku obce. 

 

Číslo

spisu

Zámer predaja obecného majetku ako prípad

hodný osobitného zreteľa

Dátum zverejnenia zámeru Lehota zverejnenia

OcÚVG/

340/

2020

Obec Veľký Grob v súlade s ustanovením § 9a ods. 2 a § 9a odsek 8 písm. e) zákona SNR  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer predať z dôvodu hodného osobitného zreteľa čast pozemku vo vlastníctve obce Veľký Grob, nachádzajúceho sa v okrese Galanta, obci Veľký Grob, katastrálne územie Veľký Grob, ktorá bude na základe geometrického plánu oddelená zo súčasnej parcely reg. C č. 2142/68 o výmere 1 285 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, vedenej na LV č. 631.

Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa: Vzhľadom k nízkej výmere predmetnej časti a vzhľadom k tomu, že pozemok je priľahlý k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľov a tí sa o predmetné časti dlhodobo starajú a zveľaďujú ich, predaj sa bude realizovať ako prevod z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí.

Kupujúci:   

 • Vojtech Farkaš, rod. Farkaš, Veľký Grob 403, 925 27, nar.
 • Mária Otrubová, rod. Zlatohlávková, Veľký Grob 403, 925 27,
 • Margita Tomčiaková, rod. Komanová, Veľký Grob 403, 925 27,
 • Alexandra Farkašová, rod. Farkašová, Veľký Grob 403, 925 27,
 • Katarína Farkašová, rod. Prokopecová, Veľký Grob 403, 9258 27, 
 • Karol Kováč, rod. Kováč a Viola Kováčová, rod. Šípošová, Veľký Grob 403, 925 27,
 • Vojtech Farkaš, rod. Farkaš, Veľký Grob 403, 925 27,
 • Ľudmila Kristlová, rod. Kristlová, Hodonínska 1528/7, 908 51 Holíč,
 • Metodova Invest, s.r.o., Metodova 1316/37, 949 01 Nitra, IČO: 48171905

Kúpna cena bude stanovená minimálne za cenu určenú znaleckými posudkami.

6.7.2021

 

15 pracovných dní 

 

 

Číslo

spisu

Zámer predaja obecného majetku ako prípad

hodný osobitného zreteľa

Dátum zverejnenia zámeru Lehota zverejnenia

OcÚVG/

127/

2021

Obec Veľký Grob v súlade s ustanovením § 9a ods. 2 a § 9a odsek 8 písm. e) zákona SNR  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer predať z dôvodu hodného osobitného zreteľa nehnuteľný majetok:

 • novovytvorená parcela č. 739/1 – záhrada vo výmere 77 m2 v celosti (1/1), vytvorená geometrickým plánom č. 18/2021, vypracovaným Ing. Daniel Turcár – geodetické práce, Veľký Grob 68, 925 27 Veľký Grob, úradne overeného Okresným úradom Galanta, Katastrálnym odborom dňa 29.03.2021 pod číslom G1-318/2021 (ďalej len „Geometrický plán“),
 • geometrickým plánom zmenená parcela č. 740/1 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 263 m2 v celosti (1/1),
 • parcela č. 741/1 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 339 m2 v celosti (1/1),
 • parcela č. 741/2 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 148 m2 v celosti (1/1),
 • parcela č. 741/3 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 54 m2 v celosti (1/1)
 • novovytvorená parcela č. 2299/8 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 23 m2 v celosti (1/1), vytvorená Geometrickým plánom

Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa: predmetné pozemky vzhľadom na ich druh a umiestnenie tvoria priľahlé pozemky k pozemkom kupujúceho, tvoria s nimi jeden funkčný celok a budú slúžiť potrebám plánovanej výstavby, pričom tieto pozemky nie sú pre obec inak účelne využiteľné.

Kupujúci:   

 • UNICO Invest SK s. r. o., so sídlom Pestovateľská 2/134, 821 04 Bratislava, IČO: 45 459 584

Kúpna cena bude stanovená minimálne za cenu určenú znaleckými posudkami.

20.4.2021

 

15 pracovných dní 

 

 

Číslo

spisu

Zámer predaja obecného majetku ako prípad

hodný osobitného zreteľa

Dátum zverejnenia zámeru Lehota zverejnenia

OcÚVG/

469/

2020

Obec Veľký Grob v súlade s ustanovením § 9a ods. 2 a § 9a odsek 8 písm. e) zákona SNR  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer predať z dôvodu hodného osobitného zreteľa nehnuteľný majetok:

 • pozemok vedený na LV č. 1698 parcely reg. E parc. č. 659/11 orná pôda o výmere 321m2 v k.ú. Veľký Grob.
 • pozemok vedený na LV č. 1698 parcely reg. E parc. č. 659/12 orná pôda o výmere 193m2 v k.ú. Veľký Grob.

Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa: Parcela reg. E parc. č. 659/11 je pozemok malej výmery, ktorý priamo hraničí s pozemkom žiadateľa, žiadateľ sa o parcelu dlhodobo stará a zveľaďuje ju. Parcela reg. E parc. č. 659/12 je rovnako susednou parcelou k pozemku žiadateľa. Ide o veľmi úzky pás pozemku, pre ktorý nemá obec žiadne využitie. 

Kupujúci:   

 • Ing. Juraj Fiala, Potočná 344, 900 83 Čataj

Kúpna cena bude stanovená na základe znaleckého posudku.

25.11.2020

15 pracovných dní 

 

Číslo

spisu

Zámer predaja obecného majetku ako prípad

hodný osobitného zreteľa

Dátum zverejnenia zámeru

Lehota zverejnenia

OcÚVG/

371/

2020

Obec Veľký Grob v súlade s ustanovením § 9a ods. 2 a § 9a odsek 8 písm. e) zákona SNR  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer predať z dôvodu hodného osobitného zreteľa nehnuteľný majetok:

 • pozemok vedený na LV č. 1698 parcely reg. E parc. č. 659/9 orná pôda o výmere 200m2 v k.ú. Veľký Grob.

Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa: Ide o pozemok malej výmery, ktorý hraničí s pozemkom žiadateľa a obec pre danú parcelu nemá primerané využitie.

Kupujúci:   

 • Tivadar Pikáli, Veľký Grob 413, 925 27 Veľký Grob

Kúpna cena bude stanovená na základe znaleckého posudku.

30.9.2020 15 pracovných dní 

 

Číslo

spisu

Zámer predaja obecného majetku ako prípad

hodný osobitného zreteľa

Dátum zverejnenia zámeru Lehota zverejnenia

OcÚVG/

272/

2020

Obec Veľký Grob v súlade s ustanovením § 9a ods. 2 a § 9a odsek 8 písm. e) zákona SNR  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer predať z dôvodu hodného osobitného zreteľa nehnuteľný majetok:

 • podiel vo veľkosti 117/648-iny vzhľadom k celku na pozemku vedenom na LV č. 43 parcely reg. C parc. č. 676 záhrada o výmere 240m2 v k.ú. Veľký Grob. 
 • podiel vo veľkosti 117/648-iny vzhľadom k celku na pozemku vedenom na LV č. 43 parcely reg. C parc. č. 677 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 222m2 v k.ú. Veľký Grob.

Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa: Uvedený pozemok je susedným pozemkom k pozemku vo vlastníctve kupujúceho. Vzhľadom k nevyužiteľnosti pozemku na iné  účely a s prihliadnutím na výmeru podielu na pozemku ako aj skutočnosť, že obec je podielovým spoluvlastníkom predmetného pozemku je predpoklad, že obci by sa nepodarilo iným spôsobom účelne naložiť s týmto prebytočným majetkom. Záujemca sa zaviazal  pozemok zveľadiť, pravidelne sa oň starať.

Kupujúci:   

 • Mgr. Tomáš Bunček, Jána Jonáša 6185/17, 841 08 Bratislava - Devínska Nová Ves

Kúpna cena je stanovená vo výške 9,50 €/m2.

5.7.2020

15 pracovných dní 

 

Číslo

spisu  

Zámer predaja obecného majetku ako prípad

hodný osobitného zreteľa

Dátum zverejnenia zámeru Lehota zverejnenia

OcÚVG/

404/

2019

Obec Veľký Grob v súlade s ustanovením § 9a ods. 2 a § 9a odsek 8 písm. e) zákona SNR  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer predať z dôvodu hodného osobitného zreteľa pozemok:

 • parc. č. 1055/5 o výmere 187 m², druh pozemku zastavané plochy a nádvoria v k.ú. Veľký Grob,
 • parc.č. 1055/16 o výmere 75 m², druh pozemku zastavané plochy a nádvoria v k.ú. Veľký Grob, vytvorený na základe GP č. 85/2019 zo dňa 18.10.2019 z pôvodnej parcely CKN č. 1055/1 o výmere 1638 m
 • parc.č. 1055/17 o výmere 396 m², druh pozemku zastavané plochy a nádvoria v k.ú. Veľký Grob, vytvorený na základe GP č. 85/2019 zo dňa 18.10.2019 z pôvodnej parcely CKN č. 1055/3 o výmere 1805 m2 .

Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa: Osobitný zreteľ je zdôvodnený skutočnosťou, že ide o pozemky zastavané stavbou vo vlastníctve kupujúcich a priľahlé plochy, o ktoré sa kupujúci dlhodobo starajú a zveľaďujú.

Kupujúci:   

 • Zimermanová Vlasta, rod. Ivanová, trvale bytom 92527 Veľký Grob 413, 
 • Zimerman Vladimír, rod. Zimerman, trvale bytom 92527 Veľký Grob 413,
 • Turcár Jaroslav, rod. Turcár, trvale bytom 92527 Veľký Grob 413, 
 • Turcárová Monika, rod. Kandárová, trvale bytom 92527 Veľký Grob 413, 
 • Jurík Pavel, rod. Jurík, trvale bytom 92527 Veľký Grob 413, 
 • Juríková Iveta, rod. Balažovičová, trvale bytom 92527 Veľký Grob 413, 
 • Klenovič Sebastián, rod. Klenovič, trvale bytom 92527 Veľký Grob 81, 
 • Pikáli Tivadar, rod. Pikáli, trvale bytom 92527 Veľký Grob 413, 
 • Poláková Eva, rod. Poláková, trvale bytom Petófiho 9255/19, 821 06 Bratislava, 
 • Vrbjár Marián, rod. Vrbjár, trvale bytom 92527 Veľký Grob 413, 
 • Csadi Viliam, rod. Csadi, trvale bytom 92527 Veľký Grob 413, 
 • Csadiová Helena, rod. Ácsová, trvale bytom 92527 Veľký Grob 413, 

Kúpna cena je znaleckým posudkom stanovená vo výške 12,88 €/m2, celkom 8475,04 €.

17.4.2020

15 pracovných dní 

 

Číslo

spisu

Zámer predaja obecného majetku ako prípad

hodný osobitného zreteľa

Dátum zverejnenia zámeru Lehota zverejnenia

OcÚVG/

404/

2019

Obec Veľký Grob v súlade s ustanovením § 9a ods. 2 a § 9a odsek 8 písm. e) zákona SNR  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer predať z dôvodu hodného osobitného zreteľa pozemok:

 • parcela reg. C, parc. č. 719 o výmere 350 m², druh pozemku záhrada v k.ú. Veľký Grob,
 • parcela reg. C, parc.č. 720/1 o výmere 173 m², druh pozemku zastavané plochy a nádvoria v k.ú. Veľký Grob,
 • parcela reg. E, parc.č. 672 o výmere 35 m², druh pozemku zastavané plochy a nádvoria v k.ú. Veľký Grob,
 • parcela reg. E, parc.č. 674 o výmere 535 m², druh pozemku zastavané plochy a nádvoria v k.ú. Veľký Grob,

Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa: Osobitný zreteľ je zdôvodnený skutočnosťou, že predmetné parcely č. 719 a 720/1  a parcely č. 672 a 674 sú neupotrebiteľné a ich predajom sa znížia náklady obce na každoročné čistenie, odstraňovanie odpadkov a údržbu.

Kupujúci:   

 • Mgr. Tomáš Bunček, rod. Bunček, trvale bytom Jána Jonáša 6185/17, 841 08 Bratislava – Devínska Nová Ves

Celková kúpna cena je 10.125,- EUR, pričom jednotková cena za parcely č. 719 a 720/1 bola stanovená na 15 EUR/m2 a jednotková cena za parcely č. 672 a 674 na 4 EUR/m2.

30.1.2020

 

15 pracovných dní