Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • de

Obsah

Poplatky

Poplatky za služby poskytované obcou

Vysielanie oznamu v miestnom rozhlase 3€
Prenájom verejného priestranstva do 4 h 5€
                                                             nad 4 h 10€
Žiadosť o určenie, zmenu a zrušenie súpisného čísla 10€
Kopírovacie služby 0,10 €/strana
Kosenie 0,50€/m²
Prenájom zasadačky OcÚ 5 €/h
Potvrdenie 2€
Poplatky za služby poskytované obcou v Kultúrnom dome  
Prenájom sály KD na predaj tovaru 70 €/deň
Prenájom sály KD/nájomca trvalého pobytu 80 €/deň
Prenájom sály KD/nájomca bez trvalého pobytu 120 €/deň
Prenájom sály KD na akcie do 5 hodín:
- kar 30 €
- iné akcie 50 €
- cudzí 60 €
Prenájom vestibulu KD
- kar 30 €
- rodinné oslavy 50 €
- predaj tovaru 40 €
Použitie kuchyne 20 €
Pivná súprava - stôl + lavice 5€/deň
Stôl 3€/1ks
Stolička 0,50€/1ks
Poplatky za služby poskytované obcou Veľký Grob - Obecný vodovod  
Cena vody pre všetkých odberateľov na území obce Veľký Grob 0,90€/m³
Nájomné za vodomer/mesačne 0,50€/1 vodomer
Montáž vodomeru do 50 DN ( závitový) 1ks/30€

Materiál - vodomery C420-20

1ks/20€

Overenie vodomeru na žiadosť odberateľa

Montážne práce +demontáž+doprava

1ks/78€
Prerušenie dodávky vody z dôvodu neplatenia  
Demontáž + montáž vodomeru do DN50  1ks/50€

Cintorínské poplatky schválené OZ Veľký Grob uznesením č. 49/2015 s účinnosťou od 1. 1. 2016

Nájom za hrobové miesto
- jednohrob na dobu 1 rok
2,00 €/rok
Nájom za hrobové miesto
– dvojhrob na dobu 1 rok
4,00 €/rok
Nájom za hrobové miesto
– trojhrob na dobu 1 rok
6,00 €/rok
Nájom za hrobové miesto
– detský hrob
1,00 €/rok
Nájom za hrobové miesto 8,00€/rok
- štvor hrob  
Urna 10,00€/rok
Prenájom priestorov a ďaľšie služby v priestoroch pohrebiska  
Jednorazový poplatok za zriadenie hrobu (kopanej jamy) 5 €
Jednorazový poplatok za zriadenie hrobu bez trvalého pobytu (kopanej jamy) 10 €

Jednorazový poplatok za zriadenie murovaného hrobu pre zosnulých s trvalým pobytom ( murovaného hrobu - kopanej jamy)

 
200 x 300 cm 60€
130 x 300 cm 40€
Jednorazový poplatok za zriadenie murovaného hrobu pre zosnulých bez trvalého pobytu ( murovaného hrobu - kopanej jamy)  
200 x 300 cm 80€
130 x 300 cm 60€
Prenájom domu smútku 10€/1deň
Poplatky za likvidáciu hrobu  
Hodina práce/zamestnanec za likvidáciu 3,50€/1h
Búranie základu 60 x 120 cm betónu - hrúbka hrobového miesta 120€
Likvidácia hrobovej súpravy 60€
Odvoz na skládku a uloženie 5€/m³
Služby poskytované obcou v priestoroch pohrebiska  
Vydanie povolenia na stavebné práce nájomcovi hrobového miesta 5€
Jednorazový vstup na pohrebisko s motorovým vozidlom 3€
Cenník za požičanie vybavenia kuchyne v KD vo Veľkom Grobe

 

 

Názov EUR Cena pri poškodení
Poháre 0,04 dl štamperlík 0,05 0,33
Poháre 0,05 dl 0,05 0,33
Poháre 1 dl 0,05 0,43
Poháre 2 dl 0,05 0,80
Poháre šampanské 0,06 1,33
Tanier dezertný 0,10 0,86
Tanier hlboký 0,10 1,00
Tanier plytký 0,10 1,00
Lyžica kávová 0,05 0,46
Lyžica 0,05 0,63
Vidlička 0,05 0,63
Nôž príborový 0,05 1,00
Kávová šálka + podšálka 0,10 0,60
Šálka na čaj + podšálka 0,05 0,50
Váza 0,07 2,39
Svietnik 0,07 2,39
Kytička kvetov 0,05 1,39
Popolník 0,01 1,93
Džbán 0,15 4,98
Podnos na zákusky 0,11 4,65
Miska kompótová 0,02 0,83
Misa polievková 0,30 11,45
Misa oválna 0,12 4,51
Misa šalátová 0,07 2,46
Misa veľká 0,14 4,91
Hrniec + pokrývka 0,50 5,00
Obrus 1,00 6,31
Plech, pekáč 0,50 3,00

Ostatný kuchynský riad :

naberačky, varechy, koreničky, solničky, mikrovlnná rúra a rýchlovarná kanvica, košík na chleba, tácky, termoska

5,00 5,00

Sadzba poplatku za komunálny odpad

Určenie poplatku

Obec Veľký Grob určuje výšku poplatku za komunálny odpad v bežnom kalendárnom roku:
Fyzické osoby podľa § 77 ods. 2 písm. a) zákona o miestnych daniach:

a, Sazdba poplatku pre poplatníkov sa stanovuje podľa § 78 ods. 1 písm.b) zákona o miestnych daniach a predstavuje sumu: 0,0685€/na osobu a deň.

b, Určenie poplatku sa stanoví v zmysle §79 ods. 2 písm. a) zákona o miestných daniach: ako súčin sadzby poplatku na 1 osobu a počtu kalendárnych dní v zdaňovacom období, počas ktorých má alebo bude mať poplatník podľa § 77 ods. 2 písm. a) zákona o miestných daniach v obci trvalý alebo prechodný pobyt alebo počas ktorých nehnuteľosť užíva alebo je oprávnený ju užívať:

 

  Sadzba poplatku na 1 osobu/deň      Počet kalendárných dní za zdaňovacie obdobie  Poplatok za zdaňovacie obdobie na 1 osobu
0,0685€   x 365 25€

 

Poplatníci - právnické osoby, podnikatelia podľa § 77 ods. 2 písm. b) a c) zákona o miestných daniach určuje:

a) podľa priemerného počtu zamestnancov:

- sadzba poplatku v zmysle § 78 ods. 1 písm. b) zákona o miestných daniach predstavuje sumu 0,0685€/na pracovníka/deň a to na rok v sume 25€.

b) sadzba poplatku za drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín je vo výške 0,0200€ za 1 kg.

Sadzba dane

1. Správca dane určuje ročnú sadzbu dane za jedného psa a kalendárny rok vo výške 10 €

2. Sadzba za znečisťovanie verejných priestranstiev:

Osoba, ktorá vedie psa je povinná bezodkladne odstrániť výkaly, ktorými pes znečistil verejné priestranstvo a uložiť na určené miesto, obec mu môže vyrubiť pokutu 20€.

 

                                           Daň z nehnuteľnosti

                Upravené sadzby daní Obce Veľký Grob na rok 2016

Daň z pozemkov Základ dane Sadzba dane z vymeriavacieho základu dane v % Sadzba dane v €/m2
1/ Orná pôda,vinice, chmelnice, ovocné sady hodnota pozemku
x výmera
0,55 0,7588
2/ Trvalé trávnaté porasty hodnota pozemku
x výmera
0,55 0,0916
3/ Záhrady hodnota pozemku
x výmera
0,46 1,8589
4/ Lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy hodnota pozemku
x výmera
2 0,1510
5/ Rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy hodnota pozemku
x výmera
2 1,8589
6/ Zastavané plochy a nádvoria hodnota pozemku
x výmera
0,50 1,8589
7/ Stavebné pozemky hodnota pozemku
x výmera
1,00 18,5886
8/ Ostatné plochy okrem stavebných pozemkov hodnota pozemku
x výmera
0,50 1,8589

Daň zo stavieb

  €/m2
1/ stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu 0,15
2/ Stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné ,stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu. 0,15
3/ Stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu 0,33
4/ Samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáži 0,23
5/ Priemyselné stavby,stavby slúžiace energetike,stavebn. stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na na vlastnú administratívu 0,66
6/ Stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou 1,50
7/ Ostatné stavby 0,33

Daň z bytov

D A Ň Z B Y T O V m2 Sadzba za m2
1/ Byty m2 0,15
2/ Nebytové priestory m2 0,15
Príplatok za nadzemné a podzemné podlažie m2 0,18

Tlačivá na stahnutie:

Daň_z_nehnuteľnosti_Dohoda_spoluvlastnikov - formát rtf; 35,8 kB

Žiadost' o odpustenie poplatku - formát rtf; 83,1 kB