Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • de

Obsah

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Typ: ostatné
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 1 Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať vo štvrtok 15.12.2022 o 17:30 v priestoroch Kultúrneho domu vo Veľkom Grobe.

Program rokovania :

1.         Otvorenie zasadnutia

2.         Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3.         Schválenie programu

4.         Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ

5.         Interpelácie poslancov

6.         Pripomienky a dopyty obyvateľov obce

7.         Návrh VZN č. 7/2022, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie Obce Veľký Grob č. 2/2014 o dani za psa a Dodatok č. 1/2015 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Veľký Grob č. 2/2014 o dani za psa

8.         Návrh VZN č. 8/2022, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie Obce Veľký Grob č. 3/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2014 o dani za psa

9.         Návrh VZN č. 9/2022, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie Obce Veľký Grob č. 7/2019 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

10.       Návrh VZN č. 10/2022, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie Obce Veľký Grob č. 6/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2019 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

11.       Návrh VZN č. 11/2022, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie Obce Veľký Grob č. 16/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2019 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

12.       Návrh VZN č. 12/2022, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie Obce Veľký Grob č. 2/2016 o dani z nehnuteľnosti a Dodatok č. 1/2019 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Veľký Grob č. 2/2016 o dani z nehnuteľnosti

13.       Návrh VZN č. 13/2022, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie Obce Veľký Grob č. 3/2016 o dani za užívanie verejného priestranstva

14.       Návrh VZN č. 14/2022, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie Obce Veľký Grob č. 1/2014 o dani za predajné automaty a nevýherné hracie stroje

15.       Návrh VZN č. 15/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Veľký Grob

16.       Návrh VZN č. 16/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Veľký Grob

17.       Návrh VZN č. 17/2022 o výške čiastočnej úhrady nákladov v materskej škole, školskom klube detí a  školskej jedálni pri Základnej škole s materskou školou

18.       Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Veľký Grob na I. polrok 2023

19.       Návrh na zmenu rozpočtu obce Veľký Grob na rok 2022

20.       Návrh rozpočtu obce Veľký Grob na rok 2023 a výhľadového rozpočtu na roky 2024-2025

21.       Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov

22.       Žiadosti a došlé spisy

23.       Informácie o vykonaných činnostiach v obci

24.       Záver zasadnutia


Vytvorené: 7. 12. 2022
Posledná aktualizácia: 7. 12. 2022 8:57
Autor: