Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • de

Obsah

Daň za psa

1. Správca dane určuje ročnú sadzbu dane za jedného psa a kalendárny rok vo výške 10 €

2. Sadzba za znečisťovanie verejných priestranstiev: Osoba, ktorá vedie psa je povinná bezodkladne odstrániť výkaly, ktorými pes znečistil verejné priestranstvo a uložiť na určené miesto, obec mu môže vyrubiť pokutu 20€.

 

Daň z nehnuteľnosti            

Daň z pozemkov Základ dane Sadzba dane z vymeriavacieho základu dane v % Sadzba dane v €/m2
1/ Orná pôda,vinice, chmelnice, ovocné sady hodnota pozemku
x výmera
0,55 0,7588
2/ Trvalé trávnaté porasty hodnota pozemku
x výmera
0,55 0,0916
3/ Záhrady hodnota pozemku
x výmera
0,46 1,8589
4/ Lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy hodnota pozemku
x výmera
2 0,1510
5/ Rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy hodnota pozemku
x výmera
2 1,8589
6/ Zastavané plochy a nádvoria hodnota pozemku
x výmera
0,50 1,8589
7/ Stavebné pozemky hodnota pozemku
x výmera
1,00 18,5886
8/ Ostatné plochy okrem stavebných pozemkov hodnota pozemku
x výmera
0,50 1,8589

 

 

Daň zo stavieb

 

€/m2
1/ stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu 0,15
2/ Stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné ,stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu. 0,15
3/ Stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu 0,33
4/ Samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáži 0,23
5/ Priemyselné stavby,stavby slúžiace energetike,stavebn. stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na na vlastnú administratívu 0,66
6/ Stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou 1,50
7/ Ostatné stavby 0,33

 

 

Daň z bytov m2 Sadzba za m2
1/ Byty m2 0,15
2/ Nebytové priestory m2 0,15
Príplatok za nadzemné a podzemné podlažie m2 0,18