Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • de

Obsah

Tlačivá a žiadosti

Žiadosť o vydanie určenia dočasného dopravného značenia na miestnych komunikáciách

pdf

Žiadosť o vydanie určenia trvalého dopravného značenia na miestnych komunikáciách

pdf

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny

pdf

Žiadosť o povolenie na zriadenie zjazdu z miestnej komunikácie na susednú nehnuteľnosť

pdf

Žiadosť o zmenu zbernej nádoby na komunálny odpad

doc

Návrh na zrušenie trvalého pobytu

pdf

Žiadosť o vystavenie matričného dokladu

doc

Stavebné tlačivá:

- Žiadosť o územnoplánovaciu informáciu

- Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby

- Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu

- Čestné vyhlásenia ku kolaudačnému rozhodnutiu

- V y h l á s e n i e - odborne spôsobilej - kvalifikovanej osoby

- Žiadosť o vydanie potvrdenia o neexistujúcej stavbe

 - Návrh na vydanie územného rozhodnutia na stavbu

- Ohlásenie drobnej stavby */- stavebných úprav - udržiavacích prác 

- Žiadosť o stavebné povolenie stavby 

- Žiadosť o povolenie odstránenia stavby

- Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením

pdf

pdf

pdf

pdf

pdf

pdf

pdf

pdf

pdf

pdf

pdf

Žiadosť o určenie alebo zrušenie súpisného čísla

 

tu k stiahnutiu

tu k stiahnutiu

Daňové priznanie na daň z nehnuteľnosti, psa, predajné automaty

tu k stiahnutiu

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

tu k stiahnutiu

Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby

tu k stiahnutiu

Lekársky nález na účely poskytovania sociálnej služby

tu k stiahnutiu

Informovanie o spracovávaní osobných údajov 1

tu k stiahnutiu

Informovanie o spracovávaní osobných údajov 2

tu k stiahnutiu

Vyhlásenie o majetku

tu k stiahnutiu

Žiadosť o montáž a pripojenie obecnej vodovodnej prípojky

pdf

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia - studňa

pdf

Žiadosť o vydanie povolenia na zriadenie vodnej stavby - studne

pdf

Žiadosť o vydanie povolenia na odber podzemných vôd 

pdf

Žiadosť o pridelenie nájomného bytu

tu k stiahnutiu

Nájomné byty - čestné vyhlásenie

tu k stiahnutiu

Žiadosť o povolenie na vykonávania stavebných prác alebo rekonštrukčných prác na hrobovom miete

tu k stiahnutiu