Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • de

Obsah

NOVINKY V ODPADOVOM HOSPODÁRSTVE

V tejto sekcii sa dozviete o novinkách pripravovaných alebo realizovaných v odpadovom hospodárstve v najbližšom období. Jednotlivé zmeny sú aktualizované priebežne. 

17.05.2022 - Do domácností pribudnú sáčky na prebytky z kuchyne a kýbliky na použitý olej

Od júna 2022 obec Veľký Grob rozširuje zber kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu. Okrem špeciálnych 120-litrových zberných nádob, ktoré sa už niekoľko mesiacov nachádzajú na 5-tich stojiskách v obci, je od 18.05.2022 možné bezplatne si vyzdvihnúť na obecnom úrade certifikované kompostovateľné vrecká na zvyšných 32 týždňov roka.

Po naplnení vrecka kuchynským odpadom bude potrebné vrecko zauzliť a ráno v deň vývozu ho vyložiť pred svoju nehnuteľnosť, odkiaľ bude následne vyvezené zamestnancami obce. Druhou možnosťou je vhodiť naplnené zauzlené vrecko priamo do 120-litrovej hnedej zbernej nádoby, označenej nálepkou „kuchynský biologicky rozložiteľný odpad“, na niektorom z 5-tich stojísk:

  1. parkovisko pri predajni COOP Jednota
  2. stojisko pri Kultúrnom dome
  3. stojisko pri bytovom dome č. 111
  4. stojisko pri bytovom dome č. 412
  5. stojisko pri bytovom dome č. 585

Vývoz kuchynského bioodpadu priamo spred nehnuteľností začína 7.6.2022 a bude sa realizovať 1x týždenne každý utorok.

Kuchynský bioodpad (802.85 kB)

Ďalšou novinkou je zmena v zbere kuchynského oleja, masti a tuku. Od júna 2022 sa zavádza zber prostredníctvom 3-litrových kýblikov, ktoré si môžete rovnako bezplatne vyzdvihnúť na obecnom úrade. Naplnený kýblik sa po novom bude vyvážať priamo z domácností v deň vývozu 1x za 8 týždňov. Prvý zber sa uskutoční 2. augusta 2022. Kýbliky bude potrebné vyložiť na viditeľné miesto pred svoju nehnuteľnosť (nádoby sa vykladajú len PLNÉ, najlepšie večer pred vývozom), odkiaľ ich bude zbierať priamo zberná spoločnosť a zároveň vymieňať za prázdne a čisté.  

V súvislosti s touto zmenou upozorňujeme občanov, že od júna 2022 už nebude možné nechávať použitý kuchynský olej vo fľašiach na parkovisku pri obecnom úrade!

Oleje a tuky (703.66 kB)

07.09.2021 - V obci pribudlo zberné miesto na polystyrén a veľký plastový odpad.

Adresa zberného miesta: parkovisko pri OcÚ Veľký Grob, č.d. 272

Špecifikácia odpadu:

- čistý biely polystyrén/obalový, chrániaci napr. elektroniku a nepoužitý čistý biely izolačný/stavebný polystyrén

- odpadové koše, koše na bielizeň, prepravky, stoly, stoličky, debničky, kvetináče, tácky, hračky, záhradný nábytok, kýble, vedrá, sudy, bandasky, vodovodné a kanalizačné potrubie, závlahy, okenné rámy PVC, elektrikárske lišty, auto nárazníky

Napatrí sem:

- farebný polystyrén, ani znečistený stavebný a iný polystyrén, prípadne iné druhy odpadu

- stavebná suť, vedrá a nádoby zašpinené od stavebných materiálov, drevo, drevený nábytok, železo, sklo, biologický odpad, koberce, topánky, drevené okenné rámy, molitan, mirelon, viazacie pásky, fólie všetky druhy, plexisklo, sklolaminát, zdravotnícky odpad, hračky obsahujúce batérie, tetrapack, pneumatiky, el. spotrebiče, tonery, kazety, nemocničný odpad, nebezpečný odpad, batérie, materiál obsahujúci nebezpečné náplne – oleje, kyseliny, pesticídy, nebezpečné látky, textil, plasty potiahnuté textilom, gumené hadice, PVC podlahy (gumolín), PET fľaše

Odpad sa odovzdá zodpovednému obecnému pracovníkovi, ktorý ho následne uloží do príslušnej zbernej nádoby. Termín prevzatia odpadu je potrebné si vopred dohodnúť na tel. číslach Obecného úradu.

09.10.2020 - Elektronická evidencia zberných nádob spôsobom umiestnenia elektronického čipu

Predpokladané termíny plnenia:

Čipovanie zberných nádob v termíne do 30.11. 2020 a priebežne.

Skúšobná prevádzka prebieha.

 

Informácia o zavedenom systéme elektronickej evidencie zberných nádob spôsobom umiestnenia elektronického čipu

(„ďalej len čipovanie zberných nádob“)

Každý pôvodca komunálnych odpadov je povinný sa prihlásiť do systému zberu, ktorý stanovuje obec a to prihlásením sa na Obecnom úrade do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti. Poplatkovou povinnosťou sa rozumie nadobudnutie trvalého alebo prechodného pobytu v meste, nadobudnutie oprávnenia užívať nehnuteľnosť (napr. kúpa nehnuteľnosti) alebo užívanie nehnuteľnosti (napr. nájom bytu). Za pôvodcu komunálnych odpadov sa považuje každá fyzická osoba, právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ, ktorému vyššie uvedená poplatková skutočnosť vznikne.

Zavedenie elektronickej evidencie zberných nádob na zmesový komunálny odpad  reflektuje na potrebu zmeny systému v nakladaní s odpadom v rámci odpadového hospodárstva na území obce Veľký Grob, nakoľko súčasný stav systému zberu zberných nádob neumožňuje ich presnú kontrolu, evidenciu a ani úpravu v rámci pripravovaných zmien. Z dôvodu, že zbernú nádobu si môže poplatník zabezpečiť sám a keďže zberné nádoby nie sú označované žiadnym identifikátorom nie je možná adresná kontrola poplatníkov v nadväznosti na množstvo tvorených komunálnych odpadov.

Je dôležité spomenúť, že pri zavádzaní elektronického čipovania zberných nádob sa vychádza z podkladov útvaru ekonomiky obce Veľký Grob, čo konkrétne znamená, že prednostne sú čipované zberné nádoby uvedené v informačnom systéme spomínaného útvaru s nulovým saldom, tzn., že poplatník/ t. j. pôvodca odpadu má uhradené všetky záväzky voči Obci za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, vyrúbené právoplatným rozhodnutím. Zberná nádoba, ktorej poplatník má voči obci nedoplatky za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, nebude dočasne očipovaná a tým pádom, do času umiestnenia čipu, ani obslúžená. Následne sa očipuje a ďalším neuhrádzaním poplatkov bude evidencia o obslúžení zbernej nádoby cez elektronický čip podkladom pre postúpenie exekútorovi.

Zberná nádoba obslúžená zvozovou spoločnosťou bez aktívneho čipu je v informačnom systéme Obce zaznamenaná ako zberná nádoba bez čipu a náklady spojené s jej obsluhou nebudú zvozovej spoločnosti uhradené na základe podpísaného dodatku o sankčných postihoch. Pre poplatníka z toho vyplýva, že aj osádky zvozových vozidiel sa po zavedení nového elektronického systému budú už brániť k tzv. obsluhám „čiernych nádob“, nakoľko ich zamestnávateľ si pravdepodobne bude uplatňovať voči nim náhradu za neoprávnenú obsluhu takejto neočipovanej nádoby.

Elektronický čip má vizuál nálepky, ktorá v sebe nesie informáciu o zbernej nádobe. Jej pokus o prelepenie, prípadné poškodenie má za to, že sa čip stáva neaktívnym a zberná nádoba nebude obslúžená. Nový čip bude poplatníkovi inštalovaný len povereným pracovníkom Obce, ktorý opätovne overí všetky údaje k zbernej nádobe.

Evidenciou bude ďalej možné odhaliť neprihlásených pôvodcov, ktorý budú následne v spolupráci so správcom dane, vyzvaní k splneniu si ohlasovacej a poplatkovej povinnosti.

Dôležité je uvedomiť si, že nastavujeme nový systém, ktorý bude pomerne interaktívny a preto potrebujeme z Vašej strany taktiež potrebnú súčinnosť, tak aby sme vedeli z tohto systému získať čo najviac relevantných údajov. Na ich základe sa budeme snažiť o nastavenie čo najspravodlivejšieho systému výberu poplatkov za komunálne odpady odpady. 

Zároveň oznamujeme občanov, že sa budú čipovať nádoby, ktoré si poplatníci vybrali na celý rok 2020 a za ktoré je riadne zaplatený poplatok. V prípade, že by  poplatník chcel zmeniť veľkosť nádoby (napr. 120 L nádobu vymeniť za 240 L) túto zmenu je potrebné nahlásiť až  01. 01. 2021. Po zaplatený poplatku bude nádoba začipovaná.