Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • de

Obsah

 

pes

Oznam o povinnom čipovaní psov

Od 1. septembra 2018

Oznamujeme občanom, že podľa novely zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov vzniká od 1. septembra 2018 povinnosť vlastníkom psov zabezpečiť trvalé označenie psa chovaného na území Slovenskej republiky transpondérom (čipom), pred prvou zmenou vlastníka psa, najneskôr do 12 týždňov veku psa (šteniatka).

Vlastník psa narodeného do 31. augusta 2018 je povinný zabezpečiť označenie psa najneskôr do 31. októbra 2019 (podrobnejšie v § 54g ods. 2 zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov).  

Označovanie psov transpodérom môže robiť len súkromný veterinárny lekár, ktorý je oprávnený za označenie psa požadovať úhradu najviac 10 eur. U vlastníkov psov narodených do 31. októbra 2019, ktorí sú v hmotnej núdzi alebo poberateľmi minimálneho dôchodku, poplatok uhradí štát.           

Ak vlastník psa nezabezpečí jeho trvalé označenie transpondérom, vo vyššie uvedenej lehote, orgán veterinárnej správy mu uloží pokutu. 

Správy

prvá
z 7
posledná

Oznam - Zubárka Polakovičová

Oznamujeme občanom, že v piatok 08.02.2019 nebude Dr. Polakovičová ordinovať. Zastupuje ju Dr. Strnadová do 11, 00 h v Galante. celý text

ostatné | 6. 2. 2019 | Autor:

Oznam - Lekáreň vo Veľkom Grobe

Oznamujeme občanom, že vo štvrtok 07. 02. 2019 bude lekáreň vo Veľkom Grobe otvorená do 13, 00 h. V piatok 08.02.2019 bude po celý deň zatvorená. celý text

ostatné | 6. 2. 2019 | Autor:

Oznámenie !!!!

Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe celý text

ostatné | 1. 2. 2019 | Autor:

Oznam

Dňa 31. 1. 2019 príde do našej obce ZOOM optika Bratislava. Môžte si nechať odborne skontrolovať vnútroočný tlak a dioptrie a vyskúšať nové okuliarové rámy. Meranie sa uskutoční v bielom označenom mikrobuse na námestí, v čase od 13, 00 h do 14, 00 h. celý text

ostatné | 30. 1. 2019 | Autor:

Oznam - Registrácia chovov s jednou ošípanou na domácu spotrebu - info pre chovateľov

Registrácia chovov s jednou ošípanou na domácu spotrebu - info pre chovateľov. celý text

ostatné | 22. 1. 2019 | Autor:

Pozvánka na OZ

Pozvánka na OZ celý text

ostatné | 21. 1. 2019 | Autor:

Oznam - náhradný vývoz komunálneho odpadu !!!

Firma Ave a. s. Bratislava oznamuje občanom, že náhradný vývoz komunálneho odpadu bude v sobotu 19. 01. 2019. celý text

ostatné | 17. 1. 2019 | Autor:

Oznam -

Firma Ave., a. s. Bratislava oznamuje občanom, že dnes z technických príčin nebude realizovaný vývoz komunálneho odpadu. Ak spoločnosť Ave určí náhradný termín vývozu, ihneď Vás budeme informovať. celý text

ostatné | 15. 1. 2019 | Autor:

Oznam - plastové vrecia!!!!!

Oznamujeme občanom, že pracovníci Obecného úradu budú dávať do každej domácnosti jedno balenie vriec ( 24 ks) na papier a plasty. Toto balenie je pridelené na celý rok 2019. celý text

ostatné | 14. 1. 2019 | Autor:

Oznam

Oznamujeme občanom, že od 07. 01. 2019 do 20. 01. 2019 budú po obci navštevovať rodinné domy dobrovoľný hasiči z Veľkého Grobu s petíciou za riešenie bezpečnostnej situácií v obci. celý text

ostatné | 7. 1. 2019 | Autor:

Oznam - Lekáreň Veľký Grob

Oznamujeme občanom, že zajtra 03. 01. 2019 bude Lekáreň vo Veľkom Grobe zatvorená. celý text

ostatné | 2. 1. 2019 | Autor:
daňové priznanie

POZOR !!!!!

Pozor na termín podania priznania k dani z nehnuteľností !

Mesiac január je každý rok spätý aj s termínom podávania daňových priznaní k miestnym daniam. Na vyrubovanie dane z nehnuteľnosti pre rok 2019 je rozhodujúci stav k 1. januáru 2019.

V praxi to znamená, že ak fyzická alebo právnická osoba nadobudla nehnuteľnosť, resp. došlo k zmene stavu vlastníctva počas roka 2018 (kúpa, predaj, darovanie, stavebné povolenie, prístavba, nadstavba, kolaudačné rozhodnutie, zmena účelu užívania stavby a pod...), je potrebné uvedené skutočnosti uviesť, a to podaním priznania k dani z nehnuteľností, resp. čiastkového priznania k dani z nehnuteľností v termíne

do 31. 01. 2019.

Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť vydražením alebo dedením, je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľností do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.

Daň za stavebné pozemky

Daňovníci, ktorým bolo vydané stavebné povolenie na stavbu, sú povinní túto skutočnosť uviesť v daňovom priznaní. Pri zdanení stavebného pozemku je rozhodujúce právoplatné stavebné povolenie. Podľa § 6 ods. 4 zákona 582/2004 Z.z. o miestnych daniach sa za stavebný pozemok považuje pozemok uvedený v právoplatnom stavebnom povolení až do právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na stavbu. Celkovú výmeru stavebného pozemku tvoria parcely, ktorých parcelné čísla sú uvedené v právoplatnom stavebnom povolení.

Daň za psa
Daň za psa platí vlastník alebo držiteľ psa.
Daňové priznanie je povinný podať občan, ktorého pes dosiahol vek 6 mesiacov veku. Daňové priznanie je potrebné podať 30 dní odo dňa vzniku tejto skutočnosti na obecnom úrade. Obec vyrubí daň rozhodnutím. Daň je platná do 15 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia. Daňové priznanie k dani za psa sa podáva kedykoľvek v priebehu zdaňovacieho obdobia.

Za nepredloženie daňového priznania sa ukladá pokuta, ide o správny delikt, ktorého sa podľa zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov dopustí ten, kto nepodá daňové priznanie v ustanovenej lehote na podanie daňového priznania.
celý text

ostatné | 2. 1. 2019 | Autor:

Oznámenie o zvýšení cien - Spoločnosť Ave

Oznam o úprave ceny za zber, odvoz a zneškodnenie komunálneho odpadu zo strany poskytovateľa - spoločnosťou AVE celý text

ostatné | 20. 12. 2018 | Autor:

Pozvánka na OZ

Pozvánka na OZ celý text

ostatné | 19. 12. 2018 | Autor:

Výzva

Vyzývame majiteľa čierneho psa, ktorý sa pohybuje po obci, aby si ho odchytil a zavrel v domácom prostredí. celý text

ostatné | 18. 12. 2018 | Autor:

Oznam

Oznamujeme občanom, že zajtra 19. 12. 2018 MUDr. Kalašová neordinuje. Zastupuje ju MUDr. Kovalík v Pustých Úľanoch. celý text

ostatné | 18. 12. 2018 | Autor:

OZNAM - Dr. Harušincová

Oznamujeme občanom, že dnes 13. 12. 2018 Dr. Harušincová ordinuje v ambulancií vo Veľkom Grobe. celý text

ostatné | 13. 12. 2018 | Autor:

Oznam

Upozornenie pre občanov, chovateľov ošípaných !!!! celý text

ostatné | 5. 12. 2018 | Autor:

Plánovací kalendár na rok 2019

Kalendár vývozov 2019 celý text

ostatné | 3. 12. 2018 | Autor:

Pozvánka na OZ

Pozvánka na OZ celý text

ostatné | 30. 11. 2018 | Autor:

Oznam

Odpis stavu vodomerov!!!! celý text

ostatné | 30. 11. 2018 | Autor:

Zber komunálneho odpadu a jeho triedených zložiek počas Vianočných sviatkov

Počas blížiacich sa Vianočných sviatkov bude zber komunálneho odpadu a jeho triedených zložiek prebiehať následovne:

25.12.2018 - 1. sviatok vianočný - vývozy budú realizované v nedeľu 23.12.2018
01.01.2019 Nový rok - vývozy budú realizované v sobotu 29.12.2018

celý text

ostatné | 19. 11. 2018 | Autor:

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí 2018

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí 2018 celý text

ostatné | 12. 11. 2018 | Autor:
Ples

Poľovnícky ples Veľký Grob

Poľovnícky ples Veľký Grob celý text

ostatné | 8. 11. 2018 | Autor:

Oznámenie - odstávka elektrickej energie !!!!!

Prerušenie distribúcie elektriny - oboznámenie verejnosti celý text

ostatné | 5. 11. 2018 | Autor:

Oznam

Dr. Polakovičová - zubná lekárka celý text

ostatné | 31. 10. 2018 | Autor:

Pošta Veľký Grob - oznamenie

Oznámenie o trvalej zmene hodín pre verejnosť celý text

ostatné | 31. 10. 2018 | Autor:

Oznam - Pozor na krádeže!!!

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Galante upozorňuje občanov!!! celý text

ostatné | 31. 10. 2018 | Autor:

Prerušenie elektrickej energie - Loka Tárnok

Oboznámenie verejnosti celý text

ostatné | 25. 10. 2018 | Autor:

Oznam - Anjelské husle

Vianočný koncert celý text

ostatné | 16. 10. 2018 | Autor:
prvá
z 7
posledná