Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • de

Obsah

 

Hlavný kontrolór

 

PhDr. Zlatica Opáleková

 

Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a vykonáva kontrolu plnenia úloh obce. Medzi orgánmi obce má osobitné postavenie. Volí a odvoláva ho obecné zastupiteľstvo. Volebné obdobie je šesť rokov.                                                   

Kompetencie:

  • vykonáva kontrolu v rozsahu ustanovení § 18d zákona o obecnom zriadení,
  • predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v obecnom zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým,
  • vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve,
  • predkladá správu o výsledku kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí,
  • predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti,
  • zúčastňuje sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva s hlasom poradným.

 

Dokumenty:

2023

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Veľký Grob na II. polrok 2023

Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Veľký Grob za I. polrok 2023

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Veľký Grob na I. polrok 2023

 

2022

Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Veľký Grob za II. polrok 2022 a za rok 2022

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Veľký Grob na II. polrok 2022

Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Veľký Grob za I. polrok 2022

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Veľký Grob na I. polrok 2022

 

2021

Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Veľký Grob za II. polrok 2021

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Veľký Grob na II. polrok 2021

 

VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE VEĽKÝ GROB 

Zápisnica z voľby hlavného kontrolóra 

Zápisnica z otvárania doručených obálok s prihláškami uchádzačov na funkciu hlavného kontrolóra Obce Veľký Grob

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Veľký Grob

 

2020

Návrh plánu kontrolnej činnosti na I.polrok 2020

 

2019

Návrh plánu kontrolnej činnosti na II.polrok 2019

Záznam o vykonanej kontrole účtovníctva OcÚ Veľký Grob za I.polrok 2019

 

2018

Záznam o vykonanej kontrole účtovníctva OcÚ Veľký Grob za II. polrok 2018

Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2018

Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2018

 

2017

Záznam o vykonanej kontrole účtovníctva OcÚ Veľký Grob za II. polrok 2017

Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2017 

Záznam o vykonanej kontrole účtovníctva OcÚ Veľký Grob za I. polrok 2017