Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

 • sk
 • en
 • de

Obsah

Predstavitelia obce

Orgánmi obce Veľký Grob sú obecné zastupiteľstvo a starosta obce.

Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo obce Veľký Grob je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov, zvolených obyvateľmi obce na obdobie 4 rokov. Funkčné obdobie poslancov sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva. Starosta obce Veľký Grob je predstaviteľom a najvyšším výkonným orgánom obce, ktorého volia obyvatelia obce na 4 roky.

Starosta obce

Viliam Rigo  - mobil: 0917 812 810

foto

Poslanci obecného zastupitel'stva (vo volebnom období 2014 - 2018)

 

 • Roman BRINZA
 • Ing. Vladimír FIALA - zástupca starostu
 • Jozef ŠENKÁRIK
 • Jaroslav UHER
 • Vlasta ZIMERMANOVÁ
 • Miroslav FERO                    
 • Jana POPOVIČOVÁ - mobil: 0902 140 970         

      poslankyňa

Osobitné postavenie medzi orgánmi obce má hlavný kontrolór obce Veľký Grob, ktorého volí obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a vykonáva kontrolu plnenia úloh obce.

Hlavný kontrolór

 • Ľudovít Mézeš   -                   Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo.

                                                         Obecné zastupiteľstvo ho volí na obdobie šesť rokov.

                                                         Hlavný kontrolór je zamestnancom obce.

 

Hlavný kontrolór

 • vykonáva kontrolu v rozsahu ustanovení § 18d zákona o obecnom zriadení
 • predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v obecnom zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým
 • vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve
 • predkladá správu o výsledku kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí
 • predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti.

Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach  obecného zastupiteľstva s hlasom poradným.

 

Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2017 

Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2018