Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • de

Obsah

Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Veľký Grob Stiahnuté: 139x

VZN č.1/2017 o vybavovaní sťažností a petícií Stiahnuté: 607x

Kancelársky poriadok Obecného úradu Veľký Grob Stiahnuté: 422x

VZN č. 43/2010 o určení času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Veľký Grob Stiahnuté: 305x

VZN č. 1/2014 o podmienkach nájmu obecných bytov Stiahnuté: 377x

VZN č.1/2012 o ochrane verejnej zelene a vydávaní súhlasu na výrub drevín na území obce Veľký Grob Stiahnuté: 756x

Podpisový poriadok Obecného úradu obce Veľký Grob​​​​​​​ Stiahnuté: 266x

Pracovný poriadok obce Veľký Grob Stiahnuté: 166x

VZN č. 21/1995 o pravidlách spolunažívania v obci Stiahnuté: 312x

VZN č. 34/2004 o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhradách za opatrovateľskú službu na území obce Veľký Grob Stiahnuté: 264x

VZN č. 3/2012 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Veľký Grob Stiahnuté: 495x

VZN č. 7/2020 o slobodnom prístupe k informáciám Stiahnuté: 157x

VZN č. 2/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2012 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Veľký Grob Stiahnuté: 135x

Etický kódex zamestnanca samosprávy Stiahnuté: 174x

VZN č. 35/1997 o hlásení a evidencií pobytu občanov v obci Veľký Grob Stiahnuté: 323x

Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Veľký Grob Stiahnuté: 396x

VZN č. 5/2021 o náhradnom zásobovaní pitnou vodou Stiahnuté: 91x

VZN č. 6/2021 o povinnosti vypracovať povodňové plány záchranných prác Stiahnuté: 74x

VZN č. 7/2021 o zneškodňovaní obsahu žúmp Stiahnuté: 116x

VZN č. 8/2021 o čistote a o ochrane verejnej zelene Stiahnuté: 108x

Stránka