Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • de

Obsah

VZN č. 7/2021 o zneškodňovaní obsahu žúmp Stiahnuté: 98x

VZN č. 8/2021 o čistote a o ochrane verejnej zelene Stiahnuté: 95x

VZN č. 24/1998 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území obce Veľký Grob Stiahnuté: 215x

VZN č. 9/2021 o miestnom referende Stiahnuté: 96x

VZN č. 11/2021 o vodení psov a sume úhrady za náhradnú evidenčnú známku psa na území obce Veľký Grob Stiahnuté: 90x

VZN č. 10/2021 o umiestňovaní volebných plagátov Stiahnuté: 91x

VZN č. 5/2022 o nakladaní s komunálnym odpadom a s drobným stavebným odpadom na území obce Veľký Grob Stiahnuté: 64x

VZN č. 13/2021 o zrušení VZN č. 22/2002 Stiahnuté: 84x

Zásady hospodárenia s majetkom obce Stiahnuté: 101x

VZN č. 12/2021 o zrušení VZN č. 28/2002 Stiahnuté: 76x

Smernica obce Veľký Grob č. 2/2021, ktorou sa upravujú podrobnosti podávania, preverovania a evidovania podnetov Stiahnuté: 81x

Smernica č. 1/2022 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Stiahnuté: 54x

VZN č. 2/2022 o povinnom zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky, o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka základnej školy a o určení miesta a času zápisu a podmienok prijatia detí do materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Stiahnuté: 40x

VZN č. 14/2021 o zrušení VZN č. 1/2016 Stiahnuté: 82x

VZN č. 3/2022 o zrušení VZN č. 4/2019 Stiahnuté: 56x

VZN č. 4/2022 o zrušení VZN č. 4/2020 Stiahnuté: 41x

VZN č. 6/2022, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Zmien a doplnkov Územného plánu obce Veľký Grob č. 03/2021 Stiahnuté: 54x

VZN č. 17/2022 o výške čiastočnej úhrady nákladov v materskej škole, školskom klube detí a školskej jedálni pri Základnej škole s materskou školou Stiahnuté: 29x

VZN č. 16/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Veľký Grob Stiahnuté: 25x

VZN č. 15/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Veľký Grob Stiahnuté: 81x

Stránka