Menu
Obec Veľký Grob
Obec
Veľký Grob

Vznik, zánik alebo zmena poplatkovej povinnosti za odpady

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce Veľký Grob.

Poplatník

1. Poplatníkom je:

a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávnatý porast na iný účel ako podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľnosti ako vodná plocha,

b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie,

c) podnikateľ ( fyzická alebo právnická osoba), ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.

2. Poplatníkom nie je osoba, ktorej oprávnenie užívať nehnuteľnosť vyplýva z povahy právneho vzťahu a poplatníkom podľa ods.1, ak na jeho základe

a) užíva priestory nehnuteľností vyhradené na prechodné ubytovanie v zariadení na to určenom,

b) je hospitalizovaná v zariadení poskytujúcom služby zdravotnej starostlivosti

c) sa jej poskytuje sociálna služba v zariadení sociálnych služieb pobytovou formou,

d) užíva z dôvodu plnenia povinnosti vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu alebo iného obdobného vzťahu s poplatníkom nehnuteľnosť, ktorú má právo užívať alebo ju užíva aj poplatník, alebo

e) v nehnuteľnosti, ktorú má poplatník právo užívať alebo užíva, vykonáva pre poplatníka práce alebo mu poskytuje iné služby v rámci výkonu svojej činnosti a pri tejto činnosti produkuje len komunálne odpady alebo drobné stavebné odpady

3. Ak žije v spoločnej domácnosti viacero poplatníkov plnenie povinnosti poplatníka môže za ostatných členov prevziať jeden z nich, takouto osobou nemôže byť ten, kto sa dlhodobo zdržiava mimo územia republiky, alebo je nezvestný.

4. Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v odseku 1

Oznámenie vzniku alebo zmeny poplatkovej povinnosti k miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Typ: DOCX dokument, Velkosť: 18.87 kB

Kto vybavuje

Referát poplatkov za komunálne odpady 
Bc. Tanková Martina

Poplatok

  •  nevyžadujú sa

Lehota

  • na vybavenie: 30 dní (môže byť prerušená)

Predpis – (Zákon, VZN)

  • Zákon č.582/2004 Z. z. Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
  • Zákon č.563/2009 Z. z. Zákon o správe daní (Daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • VZN Obce Veľký Grob 7/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Veľký Grob

Občan

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

1

modulová nadstavba plagát

plagat

publicita projektu

1

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
hore