Menu
Obec Veľký Grob
Obec
Veľký Grob

Poplatky

Poplatok sa platí za nevážené komunálne odpady a vážené drobné stavebné odpady, okrem elektro odpadov a akumulátorov pochádzajúcich od fyzických osôb a biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu, ktoré vznikajú na území obce Veľký Grob.

1. Poplatníkom je:                                        

  1. fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávnatý porast na iný účel ako podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľnosti ako vodná plocha,
  1. právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie,
  1. podnikateľ ( fyzická alebo právnická osoba), ktorý je oprávnený užívať, alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.

2. Poplatníkom nie je osoba, ktorej oprávnenie užívať nehnuteľnosť vyplýva z povahy právneho vzťahu ak na jeho základe:

  1. užíva priestory nehnuteľností vyhradené na prechodné ubytovanie v zariadení na to určenom,
  2. je hospitalizovaná v zariadení poskytujúcom služby zdravotnej starostlivosti,
  1. sa jej poskytuje sociálna služba v zariadení sociálnych služieb pobytovou formou,
  1. užíva z dôvodu plnenia povinnosti vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu, alebo iného obdobného vzťahu s poplatníkom nehnuteľnosť, ktorú má právo užívať alebo ju užíva aj poplatník,
  2. v nehnuteľnosti, ktorú má poplatník právo užívať alebo užíva, vykonáva pre poplatníka práce alebo mu poskytuje iné služby v rámci výkonu svojej činnosti a pri tejto činnosti produkuje len komunálne odpady alebo drobné stavebné odpady.

3. Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v bode 1.

Nevážený množstvový zber je zber nevážených komunálnych odpadov a vážených drobných stavebných odpadov, pri ktorom ich pôvodca platí poplatok ustanovený podľa osobitného zákona vo výške, ktorá je priamo úmerná množstvu týchto odpadov vyprodukovaných pôvodcom za daný čas.

Poplatník si určí veľkosť nádoby a to:  120 l, 240 l alebo 1100 l.

Obec povoľuje vývoz odpadu v intervale 1x 2týždne, 1x mesiac alebo 1x 6 týždňov.

Poplatok za 1 liter činí 0,04 EUR.

Objem nádoby

Sadzba

Poplatok za interval vývozu

liter

€/l

8 vývozov/rok

13 vývozov/rok

26 vývozov/rok

120 l

0,04

38,40 €

62,40 €

124,80 €

240 l

0,04

76,80 €

124,80 €

249,60 €

1100 l

0,04

352 €

     572 €

1144 €

120 l vrece s logom AVE

1ks/5 eur

 

 

 

Vážený drobný stavebný odpad – sadzba poplatku 0,15,- eur za kilogram drobného stavebného odpadu bez obsahu škodlivín.

Vývoz bio odpadu sa realizuje každý 2.týždeň v mesiaci od marca do novembra.

Žiadosť o zmenu zbernej nádoby na komunálny odpad

Žiadosť o zmenu frekvencie vývozu komunálneho odpadu

VZN č. 7/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Veľký Grob - tu k stiahnutiu

Zmluva o odbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu, drobného stavebného odpadu a iného odpadu v obci Veľký Grob - tu k stiahnutiu

Sadzba poplatku za predaj zberných nádob a vriec

Predaj zberných nádob

Objem zbernej nádoby Popis Cena za 1ks
120L Plastová zberná nádoba čierna 25,80 EUR
240L Plastová zberná nádoba čierna 39,00 EUR
120L Plastová zberná nádoba s prevetrávaním na BIO odpad 28,20 EUR
240L Plastová zberná nádoba s prevetrávaním na BIO odpad 41,40 EUR
1100L Plastový zberný kontajner čierny 358,80 EUR
120L Plastové vrece s logom zvozovej spoločnosti čierne 5,00 EUR *

 

* V cene čierneho vreca s logom zvozovej spoločnosti sú zahrnuté náklady za zber, zvoz, manipuláciu, zneškodnenie odpadu, zákonný poplatok a obstarávacia cena vreca.

Uvedené ceny predaja a prenájmu zberných nádob sú vrátane DPH.

Technické parametre zberných nádob 120L a 240L

Technické parametre zberných nádob 1100L

Občan

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

1

modulová nadstavba plagát

plagat

publicita projektu

1

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
hore