Menu
Obec Veľký Grob
Obec
Veľký Grob

Evidencia obyvateľstva

Zodpovedá: Mgr. Karin Uherová

Kontakt: tel.:  0918 174 598

e-mail: karin.uherova@velkygrob.sk

Kompetencie

  • prihlasovanie k trvalému a prechodnému pobytu a zmenu pobytov
  • prihlásenie narodených detí k trvalému pobytu
  • potvrdenie o trvalom, resp. prechodnom pobyte
  • potvrdenia k občianskemu preukazu pre 15 ročných
  • odhlásenie z trvalého pobytu na základe úmrtného listu
  • odhlásenie z trvalého pobytu do zahraničia
  • vypracovanie dožiadaní pre okresné súdy, prokuratúru, exekútorské úrady a políciu.

Zákon č. 253/1998 o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky

Trvalý pobyt (§ 3)

1) Trvalý pobyt je pobyt v mieste stáleho bydliska občana. Občan môže mať v tom istom čase iba jeden trvalý pobyt a na jednom mieste.

2) Trvalý pobyt je povinný hlásiť každý občan; pritom hlási údaje uvedené v § 11 písm. a) až c), g) až i) a k). Pri hlásení môže občan uviesť aj svoju národnosť a akademický titul.

3) Občan je povinný pri hlásení trvalého pobytu predložiť

a) občiansky preukaz, ak ho nemá, iný doklad preukazujúci jeho totožnosť a obsahujúci údaje uvedené v § 11 písm. a) až c) a u dieťaťa do 15 rokov rodný list,

b) doklad o oprávnení užívať byt alebo inú obytnú miestnosť alebo písomný súhlas vlastníka bytu alebo nájomcu bytu alebo inej obytnej miestnosti vo vzťahu k iným občanom, ktorých vo svojom byte alebo v inej obytnej miestnosti ubytoval, alebo písomný súhlas prevádzkovateľa ubytovacieho zariadenia vo vzťahu k občanom, ktorých vo svojom ubytovacom zariadení ubytoval.

Evidencia pobytu občano v (§ 11)

Ohlasovňa v evidencii pobytu občanov vedie tieto údaje:

a) meno, priezvisko a rodné priezvisko,

b) dátum a miesto narodenia,

c) rodné číslo,

d) národnosť a akademický titul, ak ich občan uvedie,

e) okres pobytu,

f) obec pobytu,

g) časť obce,

h) ulicu, ak sa obec člení na ulice,

i) súpisné číslo a orientačné číslo domu, prípadne aj číslo bytu,

j) druh pobytu,

k) predchádzajúci trvalý pobyt v rozsahu podľa písmen e) až i),

l) dobu prechodného pobytu,

m) ak ide o občanov cestujúcich do zahraničia na viac ako 90 dní, štát, miesto a predpokladanú dobu pobytu,

n) ak ide o občanov, ktorí nemajú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, štát a miesto pobytu a údaj o poslednom trvalom pobyte.

Prechodný pobyt (§ 8)

(1) Prechodný pobyt je pobyt občana mimo miesta trvalého pobytu, kde sa občan dočasne zdržiava, ak má trvať viac ako 90 dní; prechodný pobyt je tiež pobyt občana trvalo žijúceho v zahraničí, ktorý má na území Slovenskej republiky trvať viac ako 90 dní.

(2) Občan hlási ohlasovni v mieste prechodného pobytu do 10 dní od ubytovania začiatok, miesto a predpokladanú dobu prechodného pobytu; ustanovenia § 4 ods. 1 až 3 platia aj pre hlásenie prechodného pobytu s tým, že sa predkladajú doklady podľa odseku 3.

(3) Pri hlásení prechodného pobytu je občan povinný predložiť občiansky preukaz, prípadne iný doklad preukazujúci jeho totožnosť; občan trvalo žijúci v zahraničí

je povinný predložiť platný cestovný doklad Slovenskej republiky.

(4) Pri hlásení prechodného pobytu občan hlási údaje uvedené v § 11 písm. a) až c), g) až i), l) a n).

(5) Ak prechodný pobyt trvá aj po skončení predpokladanej doby, občan je povinný hlásiť prechodný pobyt znova. Ak sa prechodný pobyt skončí skôr, než uplynula doba, na ktorú bol ohlásený, občan je povinný túto skutočnosť ohlásiť.

Tlačivá: Návrh na zrušenie trvalého pobytu

Občan

Fotogaléria

Náhodná fotogaléria

1

logo Združenie miest a obcí

modulová nadstavba plagát

plagat

publicita projektu

1

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
hore