Menu
Obec Veľký Grob
Obec
Veľký Grob

Referát sociálnych vecí a rodiny

Zodpovedá: Mgr. Karin Uherová

Kontakt: tel.:  0918 174 598

e-mail: karin.uherova@velkygrob.sk

Sociálne služby

01.01.2009 nadobudol platnosť zákon o sociálnych službách č. 448/2008 Z. z. a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov, ktorý stanovuje povinnosť obciam posúdiť odkázanosť občana na sociálnu službu. Občan má možnosť požiadať o sociálnu službu, a to o:

 • opatrovateľskú službu
 • prepravnú službu
 • umiestnenie v zariadení pre seniorov
 • umiestnenie v dennom stacionári

Forma poskytovanej sociálnej služby v zmysle zákona môže byť ambulantná, terénna a pobytová. O poskytnutie služby je potrebné písomne požiadať na predpísanom tlačive spolu s dokladmi.

Tlačivá:

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby

Lekársky nález na účely poskytovania sociálnej služby

Informovanie o spracovávaní osobných údajov 1

Informovanie o spracovávaní osobných údajov 2

Vyhlásenie o majetku

Sociálna pomoc občanom obce

a) Pomoc rodine s nezaopatrenými deťmi, a to formou:

 • poskytovania sociálneho poradenstva pre rodiny s deťmi
 • jednorázová dávka v hmotnej núdzi a jednorázová dávka sociálnej pomoci pre rodiny s nezaopatrenými deťmi
 • opatrení sociálnoprávnej ochrany detí
 • inštitútu osobitného príjemcu prídavku na dieťa
 • inštitútu osobitného príjemcu dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi
 • pomoci obetiam domáceho násilia
 • bývania

b) Pomoc seniorom a občanom v hmotnej núdzi a to formou:

 • sociálneho poradenstva pre seniorov a občanov v hmotnej núdzi
 • sociálnych služieb poskytovaných v zmysle zákona o sociálnych službách č. 448/2008 Z.z a o zmene a doplnení zákona č. 445/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších zmien a doplnkov,
 • spoločného stravovania dôchodcov
 • finančného príspevku pre dôchodcov
 • finančného príspevku pre občanov v hmotnej núdzi

Výkon inštitútu osobitného príjemcu prídavku na dieťa

Osobitným príjemcom je spravidla obec, kde má oprávnená osoba trvalý alebo prechodný pobyt a kde je aj predpoklad objektívneho posúdenia a následne aj zabezpečenia účelného využitia štátnej sociálnej dávky.

Výkon inštitútu osobitného príjemcu dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi

Hmotná núdza je stav, keď príjem členov domácnosti nedosahuje sumy životného minima a členovia domácnosti si nevedia alebo nemôžu zabezpečiť alebo zvýšiť príjem

 • vlastnou prácou,
 • výkonom vlastníckeho práva alebo iného práva k majetku,
 • uplatnením nárokov.

Pomoc v hmotnej núdzi je

 • dávka v hmotnej núdzi
 • ochranný príspevok
 • aktivačný príspevok
 • príspevok na nezaopatrené dieťa
 • príspevok na bývanie

Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela

Základným cieľom opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately je poskytnutie potrebnej pomoci rodinám tak, aby deti mohli vyrastať v starostlivosti svojich rodičov. Úlohou obce je najmä predchádzať vzniku krízových situácií v rodine a obmedzovať a odstraňovať negatívne vplyvy.

Občan

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

1

modulová nadstavba plagát

plagat

publicita projektu

1

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
hore