Menu
Obec Veľký Grob
Obec
Veľký Grob

SRDCE PARTNERSTVA

logo

Projekt Heart of Partnership financovala Európska únia v rámci programu Európa pre občanov.

Miesto/dátumy: stretnutie sa uskutočnilo vo Veľkom Grobe (Slovensko) od 22.08.2014 do 24.08.2014.

Projekt SRDCE PARTNERSTVA umožnil stretnutie 615 občanov, z ktorých 500 pochádzalo z obce Veľký Grob (Slovensko), 40 z obce Kostelec (Česko), 40 z obce Tulghes (Rumunsko)35 z obce Rekovac (Srbsko).

Dňa 22.08.2014 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na vzájomné spoznávanie sa a poznávanie oblastí, ktorým sa projekt chcel venovať. Občania partnerských obcí sa totiž v takomto počte stretli po prvý  krát a preto s výnimkou obecných predstaviteľov ešte medzi nimi neexistovali priateľské väzby.

Slávnostné privítanie bolo determinované tradičným produktom – veľkogrobským vínom. Po slávnostnom privítaní mali hostia príležitosť spoznať domácu obec.

Starosta domácej obce ich povodil po významných objektoch. Vďaka tomu mali zahraniční hostia možnosť bližšie spoznať domácu obec v širšom meradle, než v rámci miest realizácie projektu. V rámci návštevy miestnej ZŠ bola otvorená výstava detských prác na tému Európska Únia a moja krajina. Výstava bola urobená z kresieb detí z partnerských obcí a bola otvorená počas celého podujatia. Po ukončení prehliadky mali účastníci možnosť spoznať EU.

V rámci Európskeho fóra najskôr spoznávali základné princípy fungovania a existencie EU a následne diskutovali o aktuálnych Európskych témach, budúcnosti Európy, občianskej účasti v EU štruktúrach. Po ukončení diskusie sa hostia presunuli do veľkej sály kultúrneho domu, kde v rámci recepcie bola podpísaná nová partnerská zmluva s obcou Kostelec z Českej republiky. Deklarácie o partnerstve s obcami Rekovac a Tulghes boli podpísané už pred podujatím. Večerný program naplnený organovým koncertom a návštevou miestneho vinárstva podporil vytváranie vzťahov medzi účastníkmi.

Dňa 23.08.2014 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na kultúrno-spoločenské aktivity, ktoré si vyžadovali aktívnu účasť domácich, ako aj zahraničných hostí. Deň začal poznávaním EU prostredníctvom propagačných materiálov. V rámci informačného stánku sa prezentovali základné princípy fungovania EU a jej politiky. Pre najmenších účastníkov bolo pripravené divadelné predstavenie o Kapitánovi Kotvičkovy.

Hlavný protagonista vtipnou formou ukázal deťom základy správneho riadenia lode. Deti boli vtiahnuté do deja aj interaktívne, keď odpovedali na otázky a riešili úlohy s kapitánom. Medzitým predstavitelia obcí spolu so zástupcami civilnej sféry rokovali a diskutovali o problémoch jednotlivých obcí, o novej medzinárodnej spolupráci a o využití know-how partnerov pre posilnenie ostatných obcí. Rokovanie bolo prínosné pre všetkých účastníkov, nakoľko dalo partnerstvu nový rozmer a zmysel. Podporiť integračné snahy Srbska pomohla aktivita Náš život v Únii. Prítomní besedovali o tom, čo im členstvo v EU dalo a aké výhody poskytuje obciam.

Zástupcovia obce Rekovac z Srbska takto získali lepší prehľad o živote obcí v EU. Okrem diskusií bolo súčasťou programu aj poznávanie tradícií partnerských obcí. Najskôr sa jednalo o poznávanie a ochutnávanie tradičných pokrmov z partnerských obcí, ktoré bolo nasledované výstavou výšiviek, krojov a artefaktov bežného života v minulosti. Tu mali účastníci možnosť spoznať život našich predkov. Podvečer už patril kultúre a zábave, ktoré prispeli k budovaniu vzájomných vzťahov.

Jednalo sa o aktivity Slávnostné služby božie, Srdce partnerstva – kultúrne pásmo folklórnych súborov partnerských krajín a Tanečný dom. Všetky popoludňajšie aktivity sa v dôsledku veľkej prietrži mračien uskutočnili v interiéry – v kultúrnom dome.

Dňa 24.08.2014 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na športové aj oddychové aktivity. Doobedie strávili zahraniční hostia v hlavnom meste SR – v Bratislave. Spoločne si prehliadli historické centrum a hrad. Popoludnie patrilo športu. Deti sa zúčastnili futbalového turnaja, dospelí a seniori kvízov a zábavných hier. Tieto aktivity pomohli utužiť nové vzťahy a kamarátstva medzi účastníkmi. Do programu sa zapojili aj seniori vo forme spoločného posedenia a diskusie na témy spojené so starobou a Európskym občianstvom. Spolu besedovali o tom, ako im nové partnerstvo a Európske občianstvo umožnia si navzájom vymieňať kontakty, návštevy a pod.

Jednou z posledných aktivít bolo vytvorenie pohľadnice z Veľkého Grobu. Tú vyrobili mladší účastníci. Bola poskladaná zo zážitkov z podujatia (fotiek, ústrižkov novín, účastníckych kariet a pod.). Znamenala symbolické prepojenie projektu, obcí a ich obyvateľov. Po záverečnej reči starostov sa prítomní rozišli do svojich domovov.

ENGLISH

The project « Heart of Partnership » was funded with the support of the European Union under the Programme “Europe for Citizens”

Participation: The project involved 615 citizens, notably 500 participants from the town of Veľký Grob (Slovakia), 40 participants from the town of Kostelec (Czech republic), 40 participants from the town of Tulghes (Romania) and 35 participants from the town of Rekovac (Serbia)

The day of 22/08/2014 was dedicated to mutual familiarization and exploring areas which the project wants to focus on. The citizens of the partner municipalities met in such a great number for the first time, therefore, with the exception of municipal representatives there were no friendly bonds among them.

The official welcome was determined to traditional products – Veľký Grob wine. After the welcoming ceremony the guests had the opportunity to get to know the home village. The mayor of the village accompanied the guests to significant local objects and sights. Thanks to this the foreign guests had the opportunity to get to know the home municipality on a larger scale. During the visit to the local primary school an exhibition of children’s work on the topic of “The European Union and My Country” was opened. The exhibition was compiled of the drawings of children from the partner municipalities and was open throughout the event.

After the completion of the survey the participants had the opportunity to get to know the EU. Within the European Forum at first they discovered the fundamental principles of the functioning and existence of the EU and subsequently discussed current European issues, the future of Europe and civic participation in EU structures. After the end of the discussion, the guests moved into the main auditorium of the community center where within a festive reception the new partnership agreement with the municipality of Kostelec from the Czech Republic was signed. The partnership declarations with Rekovac and Tulghes municipalities were signed before the event.

The evening program offered organ concerts and visiting the local wineries, supporting the establishment of friendly relations between the participants.

The day of 23/08/2014 was dedicated to cultural and social activities were fully developed, requiring the active participation of home people and foreign guests as well. The day started with learning about the EU through promotional materials. Within the information stall  the basic principles of the operation of the EU and its policies were presented. For the youngest participants a theatre performance about Captain Kotvička was prepared. The main character showed the children the basics of proper management of a ship in a witty way. Children were included into the action interactively when answering questions and solving problems with the captain.

Meanwhile, municipal representatives along with representatives of the civil sector negotiated and discussed problems of individual municipalities, of new international cooperation and about utilizing the know-how of partners for the benefit of other municipalities. The meeting was beneficial for all participants, since it provided new dimension and meaning to the partnership. Support of the integration efforts of Serbia was helped by the activity “Our life in the Union”. The participants discussed what the membership in the EU gave them and what benefits it provides to municipalities. The representatives of Rekovac municipality of Serbia thus gained a better understanding about the life of municipalities in the EU.

Besides discussions the program also contained exploring the traditions of the partner municipalities. First, it was getting to know and tasting traditional dishes from the partner municipalities, which was followed by an exhibition of embroidery, folk costumes and artifacts of daily life in the past. Here the participants had the opportunity to learn about the lives of our ancestors. The early evening was devoted to culture and entertainment, which contributed to building mutual relations. These were the activities of Ceremonial divine service,

Heart of the Partnership – cultural zone of folklore groups of the partner countries and the Dance House. Due to a large torrential downpour all afternoon activities took place in interiors – in the community centre.

The day of 24/08/2014 was dedicated to sports and leisure activities. The foreign guests spent the morning visiting the capital of Slovakia – Bratislava. Together they viewed the historic center and castle. The afternoon was devoted to sport.

Children took part in a football tournament, adults and seniors in quizzes and fun games. These activities helped strengthen new relationships and camaraderie among the participants. Seniors also joined the program in the form of joint sitting and discussions on topics related to old age and European citizenship. They spoke about how the new partnership and European citizenship allow them to exchange contacts, visits and the like.

One of the last activities was the creation of the Veľký Grob postcards. It was produced by younger participants. It was compiled by experiences of the event (photos, newspaper cuttings, subscriber cards, etc.). It is a symbolic link of the project, the villages and their inhabitants.

After the final speech of mayors the participants departed to their homes.

Srdce partnerstva / Heart of Partnership

Úlohou projektu bolo posunúť partnerstvo obcí na vyššiu úroveň vzájomných vzťahov. Jednalo sa o zoficiálnenie partnerstva podpísaním partnerskej zmluvy a potvrdenie dvoch existujúcich dohôd o partnerstve. Zároveň úlohou projektu bolo zapojenie bežných občanov do partnerstva, aby nezostalo len partnerstvom na papiery. Podstatné bolo aj uvedomenie si dôležitosti aktívnej medzinárodnej spolupráce. Tá je v kontexte prehlbovania európskej integrácie potrebná, vzhľadom na možnosti ovplyvňovať rozhodnutia na európskej úrovni.

Podstatou projektu teda bolo zrealizovanie spoločného podujatia, kde sa stretli obyvatelia partnerských obcí vo väčšom počte. Realizácia spoločného podujatia pomohla lepšie sa spoznnať, rozvíjať a upevňovať priateľstvá, vzájomné porozumenie. Tieto hodnoty sú súčasťou budovania Európy bez hraníc; Európy, ktorá je jednotná v rôznorodosti.

Ciele projektu:

  1. Postavenie partnerstva na oficiálnu úroveň
  2. Predstavenie EÚ a prezentácia aktuálnych európskych tém
  3. Vytváranie priateľstiev medzi obyvateľmi partnerských obcí ako základu pre budúcnosť
  4. Zapojenie všetkých generácií do realizácie projektu a rozvíjanie spolupráce medzi nimi
  5. Pomoc Srbsku s intergačnými snahami

PDF:

Srdce Partnerstva SK

Heart of Partneship EN

Brožúra

Pozvánka

Plagát

FOTOGALÉRIA

http://www.bizref.sk/srdcepartnerstva

VIDEO

Obec

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

1

modulová nadstavba plagát

plagat

publicita projektu

1

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
hore