Menu
Obec Veľký Grob
Obec
Veľký Grob

Komisie zriadené pri obecnom zastupiteľstve

Mandátová komisia

Predseda komisie: Mgr. Štefan Ingeli

Členovia: Ing. Marek Griga, Rudolf Ženiš

Úlohy komisie:

 • overiť zloženie sľubu novozvoleného starostu a zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva kontrolou úplnosti ich podpisov pod textom zákonom predpísaného sľubu,
 • zistiť prípadnú prítomnosť nezlučiteľných funkcií na základe čestných vyhlásení zvolených funkcionárov,
 • podať o výsledkoch správu ustanovujúcemu zasadnutiu obecného zastupiteľstva.

Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Predseda komisie: Ing. Marek Griga

Členovia: Mgr. Ľuboslav Klec, Rudolf Ženiš

Úlohy komisie:

 • prijímať od starostu obce Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov v zmysle zákona č. 357/2004 Z. z. – Ústavný zákon,
 • zverejniť ho počas výkonu verejnej funkcie na webovom sídle obce a to spôsobom a v rozsahu vyplývajúcom z ústavného zákona,
 • v prípade pochybností o úplnosti a pravdivosti skutočností uvedených v prijatom oznámení požiadať verejného funkcionára o vysvetlenie,
 • pokiaľ komisia nebude považovať podané vysvetlenie za dostatočné, je oprávnená dať podnet na začatie konania obecnému zastupiteľstvu,
 • vykonávať ďalšiu činnosť zverenú do kompetencie komisie v zmysle ústavného zákona.

Finančná a rozpočtová komisia

Predseda komisie: Ing. Marek Griga

Členovia: Mgr. Štefan Ingeli, Mgr. Ľuboslav Klec, Rudolf Ženiš, Zuzana Lukáčová, Zuzana Kormaňáková

Úlohy komisie:

 • Prerokovávať východiská rozpočtu obce na príslušné plánovacie obdobie a rozpočtový rok s odporúčaním záverov pre obecné zastupiteľstvo.
 • Podieľať sa na príprave vybraných častí záverečného účtu obce a výročnej správy obce.
 • Pripravovať svoje odporúčania pre zastupiteľstvo najmä pre oblasť záväzkov, pohľadávok a ich vymáhania resp. odpustenia.
 • Najneskôr po ukončení každého štvrťroku zvolať zasadnutie komisie za účelom kontroly čerpania rozpočtu a skutočného stavu príjmov a výdavkov v danom štvrťroku a svoje zistenia a odporúčania na prípadné prijatie rozpočtových opatrení následne predkladať obecnému zastupiteľstvu. 
 • Zaujímať odborné stanoviská k návrhom a analýzam obecného úradu v súvislosti s prípravou VZN o miestnych daniach a poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad ako aj ďalších súvisiacich VZN.

Názvoslovná komisia obce Veľký Grob

Predseda komisie: Rudolf Ženiš

Členovia: Ing. Vojtech Andor st., Mgr. Ivana Červenková PhD., Peter Šajben, Mgr. Branislav Lányi

Úlohy komisie:

 • prerokovať a spracovať návrhy názvov ulíc a verejných priestranstiev v obci Veľký Grob
 • po schválení navrhovaných názvov Jazykovedným ústavom Ľ. Štúra pripraviť a predložiť Obecnému zastupiteľstvu návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev

Bytová a sociálna komisia

Predseda komisie: Martin Palčo

Členovia: Viliam Rigo, Marek Ingeli

Úlohy komisie:

 • prerokovávať návrhy všeobecne záväzných nariadení obce, týkajúce sa sociálnej, bytovej a zdravotnej oblasti,  
 • vyjadrovať sa k poskytovaniu nájomných sociálnych bytov vo vlastníctve obce, navrhovať kritéria pre ich prideľovanie, preverovať žiadosti o ich poskytnutie a navrhovať vhodných kandidátov na pridelenie nájomného bytu na základe stanovených kritérií,
 • predkladať návrhy a podnety na skvalitnenie a zefektívnenie pôsobenia obce v oblasti sociálnej, bytovej a zdravotnej,
 • v potrebnom rozsahu spolupracovať s ostatnými komisiami zriadenými Obecným zastupiteľstvom vo Veľkom Grobe,
 • plniť ostatné úlohy uložené komisii uzneseniami Obecného zastupiteľstva vo Veľkom Grobe.

Samospráva

Fotogaléria

Náhodná fotogaléria

1

logo Združenie miest a obcí

modulová nadstavba plagát

plagat

publicita projektu

1

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
hore