Menu
Obec Veľký Grob
Obec
Veľký Grob

Kanalizácia

Kanalizácia a ČOV - všeobecné informácie pre verejnosť

V mesiaci máj 2024 sa postupne začali výkopové práce na stavbe ČOV. Od začiatku júna 2024 budú zahájené výkopové práce aj na stokovej sieti v jednotlivých uliciach.

Priebeh prác

Dodávateľská spoločnosť bude budovať kanalizáciu etapovite a vo viacerých lokalitách obce súčasne. Občanov dotknutých ulíc budeme informovať pred začiatkom výkopových prác a všetky dostupné informácie sa budeme snažiť postupne aktualizovať a zverejňovať. Ide o projekt, ktorý je veľmi rozsiahly a, ako to pri takýchto veľkých projektoch býva, okolnosti s ním súvisiace môžu byť premenlivé a častokrát nepredvídateľné.

Postupnosť prác v prvých 4 týždňoch (princíp postupu je následne pre celú obec rovnaký):

 • Vetva A2 – A2-1 – A2-2 – A2 -1- 1 (Podháj)
 • Vetva B (Športová ulica)
 • Vetva C následne VČS – C (Ulica Pod vinohradmi)

V rovnakom čase, ako bude prebiehať výkop kanalizácie na vyššie uvedených úsekoch, budú prebiehať práce na pretlakoch na vetve A, vetve B a zároveň výkopové práce pre čerpacie stanice CS-C, ČS-B, ČS-D a ČS-A.

Počas leta, keď sa predpokladá pokles úrovne podzemnej vody, sa bude realizovať úsek medzi ČS-B a šachtou S 55 (Družstevná ulica, časť Športovej ulice).

Zároveň očakávame spustenie etapy II. a rozšírenie prác na ostatné vyššie neuvedené vetvy.

Práce budú vo všeobecnosti prebiehať v týchto fázach:

 • Geodetické práce a vytyčovanie inžinierskych sietí.
 • Rezanie, búranie, frézovanie asfaltu.
 • Komunikácia s majiteľmi nehnuteľností o umiestnení domovej prípojky.
 • Výkopové práce (uloženie kanalizačného potrubia, umiestnenie kanalizačných šácht a prečerpávacích staníc atď.) a dodatočné konzultácie o umiestnení domových prípojok.
 • Zásyp pracovných jám frakciami rôznej hustoty a ich postupné zhutňovanie.
 • Realizácia prípojok k domácnostiam, zásyp a spätné úpravy.
 • Betonáž pracovnej ryhy.
 • Asfaltovanie cestných komunikácií a uvedenie staveniska do pôvodného stavu.

Pracovné skupiny dodávateľských spoločností budú pracovať na turnusy nepretržite 10 dní s následnou prestávkou vždy od 07:00 hod. do 18:00 hod. (v mimoriadnych prípadoch sa môže pracovná doba predĺžiť). Práce budú vykonávať aj počas niektorých víkendov (vrátane štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja).  

Výkopové práce budú realizované etapovite, to znamená po kratších úsekoch a na viacerých miestach v obci súčasne. Pôjde o 2-4 úseky v dĺžke 25-50m súčasne. Nestane sa, že by bola naraz rozkopaná celá ulica.

Na konkrétnej ulici sa vždy vykope určitý úsek, uloží sa kanalizačné potrubie a následne sa pracovná jama zasype kvôli spevneniu a priechodnosti, prípadne sa miesta vjazdov k nehnuteľnostiam prekryjú pojazdným plechovým krytom.

Kanalizačné prípojky

Pred výkopovými prácami navštívia pracovníci dodávateľských spoločností majiteľov nehnuteľností a budú s nimi konzultovať umiestnenie prípojok a možnosti ich budúceho pripojenia. Každý majiteľ nehnuteľnosti podpíše prípojkovú kartu so zakreslenou situáciou.

Dodávateľské spoločnosti budú realizovať prípojky priebežne podľa stavu prác na danej ulici a vždy smerom z hlavných kanalizačných trás až po hranice pozemkov v súkromnom vlastníctve. Samotnú realizáciu prípojky na súkromnom pozemku si zabezpečí každý vlastník nehnuteľnosti na vlastné náklady.

Obec Veľký Grob, v prípade záujmu občanov pre potreby zriadenia domovej prípojky na súkromnom pozemku vlastníka, ponúkne kontakt na firmu, ktorá realizuje kanalizačné prípojky k domácnostiam.

Občania si môžu zriadiť funkčnú prípojku k nehnuteľnosti až vtedy, keď bude celé dielo skolaudované a odovzdané do správy prevádzkovateľovi verejnej kanalizácie!!!

Predpokladáme, že domácnosti sa budú môcť reálne napojiť a užívať verejnú kanalizáciu v roku 2025.

Asfaltovanie a spätné úpravy

Finálne spätné úpravy a samotné asfaltovanie miestnych cestných komunikácií a hlavnej cesty III/1043, ktoré boli dotknuté výkopovými prácami, sa bude vykonávať až v záverečnej fáze realizácie kanalizácie.

Dopravné a iné obmedzenia

Počas realizácie stavby budú na dotknutých uliciach určité dopravné obmedzenia. Počas výstavby objektov čerpacích staníc a domových kanalizačných odbočení môže na miestnych cestných komunikáciách dôjsť aj k dočasnej čiastočnej alebo úplnej uzávierke. Bližšie informácie budú včas zverejnené. V obci bude rozmiestnené dočasné dopravné značenie, ktoré bude zohľadňovať práce na komunikáciách a usmerňovať verejnú dopravu.

Majitelia nehnuteľností, pred ktorými sa bude realizovať výkop, by nemali byť obmedzení na dobu viac ako je nevyhnutné pre uloženie kanalizačného potrubia.

Zároveň týmto dôrazne žiadame majiteľov osobných automobilov, aby počas prípravných a výkopových prác na konkrétnej ulici parkovali vozidlá vo dvoroch alebo tak, aby nebránili výkopovým prácam.

Harmonogram prác

Harmonogram prác_aktualizovaný.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 499,17 kB

Situačný výkres

Situačný výkres širších vzťahov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 332,34 kB

Vzor Dohody o umiestnení domovej prípojky

Dohoda o umiestnení domovej kanal prípojky.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 347,78 kB

Zásady a technické podmienky pre zriaďovanie kanalizačných prípojok

Zásady a technické podmienky.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,89 MB

Občan

Fotogaléria

Náhodná fotogaléria

1

logo Združenie miest a obcí

modulová nadstavba plagát

plagat

publicita projektu

1

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
hore