Menu
Obec Veľký Grob
Obec
Veľký Grob

Referát účtovníctva

Zodpovedá: Zuzana Kormaňáková

Kontakt: tel.: 0918 172 639

e-mail: zuzana.kormanakova@velkygrob.sk

Kompetencie

 • vedie účtovníctvo v súlade s právnou úpravou, zabezpečuje vypracovanie návrhu rozpočtu obce na kalendárny rok a rozpočet predkladá na schválenie starostovi, prednostovi a obecnému zastupiteľstvu,
 • sleduje plnenie rozpočtu, vyhodnocuje jeho plnenie a predkladá návrhy na zmenu rozpočtu,
 • vedie účtovnú evidenciu obce a sleduje stav účtov,
 • vedie evidenciu záväzkov a pohľadávok obce,
 • vypracúva účtovnú závierku obce a závierku predkladá daňovému úradu, vypracúva ročnú inventarizáciu majetku,
 • vypracúva záverečný účet obce a účet predkladá na prerokovanie a schválenie starostovi, prednostovi a obecnému zastupiteľstvu,
 • sleduje finančné plnenie zmluvných partnerov, dlžníkov a poplatníkov a podáva návrhy na vymáhanie dlžných čiastok,
 • pripravuje podklady k fakturácii, vyhotovuje faktúry právnickým osobám a fyzickým osobám ,
 • vedie evidenciu došlých a odoslaných faktúr a zabezpečuje ich likvidáciu, sledu splatnosť faktúr a úhrad
 • eviduje cestovné doklady 
 • zabezpečuje spoluprácu s orgánmi ústrednej štátnej správy v oblasti účtovnej evidencie,
 • vypracováva interné smernice v oblasti účtovníctva,
 • pripravuje a spracúva rozbory mesačného čerpania mzdových prostriedkov a plnenie rozpočtu podľa jednotlivých položiek,
 • zabezpečuje komplexnú mzdovú agendu zamestnancov obecného úradu, poslancov, členov komisií a ďalších osôb na základe  dohôd,
 • vedie osobné spisy, osobné evidenčné karty a ďalšie doklady mennej personálnej evidencie,
 • pripravuje štatistické hlásenia a štatistické rozbory stavu a vývoja personálneho zloženia zamestnancov,
 • pripravuje platové zaradenia zamestnancov a pracovnoprávne dokumenty zamestnancov obce, riaditeľa školy a školských zariadení, ktorých zriaďovateľom je obec v rozsahu stanovenom zákonom,
 • pripravuje štatistické výkazy týkajúce sa personálnej oblasti,
 • vykonáva a vedie komplexnú agendu v oblasti pracovnoprávnych vecí zamestnancov obce a hlásenia za zamestnávateľa spojené s výkonom nemocenského, zdravotného a dôchodkového zabezpečenia zamestnancov obce,
 • kontroluje nárok a čerpanie dovolenky, náhradného voľna, neplateného voľna a študijného voľna zamestnancov obce,
 • zodpovedá za dodržiavanie právnych predpisov týkajúcich sa personálnej oblasti u zamestnancov obce a vypracúva plán vzdelávacích aktivít zamestnancov, jeho aktualizáciu a vyhodnotenie,
 • spracúva platy, náhrady miezd a náhrady príjmov pri dočasnej pracovnej neschopnosti pre zamestnancov obce  a odmeny k dohodám o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru,
 • vedie mzdové listy zamestnancov obce, 
 • odvádza dane zo mzdy, vykonáva ročné zúčtovanie dane z príjmov a spracováva podklady pre priznanie dôchodkov, spracúva mesačné výkazy a odvádza odvody do poistných fondov za zamestnávateľa a zamestnancov,
 • spracúva štatistické výkazy týkajúce sa mzdovej oblasti,
 • zodpovedá za dodržiavanie legislatívnych predpisov týkajúcich sa mzdovej oblasti,
 • vedie komplexnú agendu v oblasti tvorby a čerpania sociálneho fondu zamestnancov obce a vykonáva ročné zúčtovanie povinného zdravotného poistenia za zamestnanca,
 • zabezpečuje správu, evidenciu a vyraďovanie nehnuteľného majetku obce(budovy, komunikácie, technická infraštruktúra a pozemky) a hmotného majetku obce a zodpovedá za jeho riadne označenie, využívanie a pripravuje podklady pre rokovanie likvidačnej, škodovej a inventarizačnej komisie,
 • zabezpečuje poistenie majetku obce agendu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
 • plní ďalšie úlohy uložené starostom, prednostom

Občan

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

1

modulová nadstavba plagát

plagat

publicita projektu

1

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
hore