Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • de

Obsah

Obec od 01.01.2023 zavádza poplatok za rozvoj

Typ: ostatné
Obec od 01.01.2023 zavádza poplatok za rozvoj 1 Miestny poplatok za rozvoj upravuje Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 15.2022, ktoré vstupuje do platnosti 1. januára 2023.

Poplatníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je uvedená ako stavebník v stavebnom povolení, právoplatnom rozhodnutí o povolení zmeny stavby pred jej dokončením, právoplatnom rozhodnutí o dodatočnom povolení stavby alebo ktorej bolo doručené oznámenie stavebného úradu k ohlásenej stavbe. Predmetom poplatku za rozvoj je stavba na území obce. Vplyv na poplatok, najmä na jeho výšku, majú údaje zo stavebného povolenia, ktoré bolo vydané stavebníkovi.

Obec schválila nasledovné sadzby poplatku v členení podľa stavieb:

  1. stavby na bývanie – výška sadzby 15 EUR za každý aj začatý m2,
  2. stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu – výška sadzby 15 EUR za každý aj začatý m2,
  3. priemyselné stavby a stavby využívané na skladovanie vrátane stavieb na vlastnú administratívu – výška sadzby 20 EUR za každý aj začatý m2,
  4. stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, stavby využívané na skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou – výška sadzby 20 EUR za každý aj začatý m2,
  5. ostatné stavby – výška sadzby 15 EUR za každý aj začatý m2 .

 

Základom poplatku za rozvoj je výmera nadzemnej časti podlahovej plochy realizovanej stavby v m². Poplatok za rozvoj sa vypočíta ako súčin výmery podlahovej plochy znížený o 60 m² a sadzby určenej podľa druhu stavby.

Výšku poplatku vyrubí obec rozhodnutím, ktoré sa doručuje poplatníkovi. Vyrubený poplatok je poplatník povinný uhradiť do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bol poplatok  vyrubený.

Poplatník môže požiadať o určenie platenia poplatku v splátkach, pričom o vyhovení alebo nevyhovení takejto žiadosti rozhoduje obec.

Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľký Grob č. 15/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Veľký Grob


Vytvorené: 22. 12. 2022
Posledná aktualizácia: 22. 12. 2022 9:00
Autor: