Menu
Obec Veľký Grob
Obec
Veľký Grob

Kríza na Ukrajine

icon

* Vzhľadom na neustále problémy s ubytovávaním vojnových utečencov a najmä na potrebu mať prehľad o ich počtoch vydalo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Odbor krízového riadenia, pokyn nahlasovať počty ubytovaných vojnových utečencov.

V tejto súvislosti žiadame všetkých poskytovateľov ubytovania, aby počty ľudí z Ukrajiny, ktorým poskytli ubytovanie, hlásili Obecnému úradu osobne počas stránkových hodín, telefonicky na tel.č. 0918 174 598 alebo mailom na obec@velkygrob.sk.

26.10.2022

Aktualizovaný informačný leták  v slovenskom jazyku

Aktualizovaný informačný leták  v ukrajinskom jazyku

Aktualizovaný informačný leták  v anglickom jazyku

15.06.2022

Aktuálne informácie o príspevku za ubytovanie osôb s udeleným štatútom dočasného útočiska, podrobnosti, postup pri vyplácaní príspevku a vzory dokumentov pravidelne aktualizuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky na svojej stránke https://www.minv.sk/?prispevok-za-ubytovanie.

26.05.2022

V prípade, že sa odídenec (t.j. osoba s udeleným dočasným útočiskom a tolerovaným pobytom na území SR) rozhodne vzdať dočasného útočiska na území SR, je potrebné doručiť na migračný úrad MV SR vlastnoručne podpísané písomné vyhlásenie o vzdaní sa dočasného útočiska:

Možné sú 2 postupy:

1/ Zašle písomné prehlásenie mailom na po.mu@minv.sk, ku ktorému priloží sken vydaného preukazu odídenca a kópiu cestovného alebo iného identifikačného dokladu.  

2/ Spíše toto prehlásenie priamo pred pracovníkmi Migračného úradu MV SR vo VKC BA, NR, HE, MI   (v čase od 7,00-19,00h), ktorí od nej prevezmú aj ďalšie potrebné písomnosti (kópie vydaného preukazu odídenca a cestovného alebo iného identifikačného dokladu).  

Rozhodnutie ani iný doklad alebo potvrdenie o zániku dočasného útočiska sa v týchto prípadoch nevydáva, nakoľko zánik sa v súlade s platnou legislatívou len vyznačí v našich systémoch.

11.05.2022

Úrad Vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR), Detský fond OSN (UNICEF) a Medzinárodná federácia Červeného kríža (IFRC) budú poskytovať krátkodobú prechodnú finančnú pomoc ľuďom, ktorí opustili územie Ukrajiny kvôli ozbrojenému konfliktu. Ide o obmedzenú podporu pri uspokojovaní základných životných podmienok pri ich pobyte na Slovensku.

Ak ste požiadali o pomoc v hmotnej núdzi poskytovanú úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny, budete dostávať finančnú podporu od jednej z organizácií (UNHCR, UNICEF a IFRC). Výška podpory bola schválená vládou Slovenskej republiky a závisí od počtu členov vašej domácnosti.
Výška podpory je:

 • 80 EUR dospelý,
 • 160 EUR dieťa do 3 rokov veku,
 • 60 EUR dieťa vo veku 3 – 18 rokov.

Konkrétna výška podpory závisí od počtu a veku členov vašej rodiny (domácnosti). Maximálna výška podpory je 380 EUR mesačne. Pokiaľ je členom vašej domácnosti osoba so zdravotným postihnutím (dieťa alebo dospelý), ktorý potrebuje pomoc inej osoby, môže vám byť poskytnutá aj ďalšia podpora od UNICEF alebo Medzinárodnej organizácie pre migráciu.

Podrobné informácie a spôsob ako sa zaregistrovať nájdete nižšie:

Informácia o finančnej podpore UNHCR pre odídencov z Ukrajiny, ktorí poberajú pomoc v hmotnej núdzi, s podmienkami registrácie a vyplatenia finančnej podpory UNHCR  - v slovenskom jazyku 

Інформація про фінансову підтримку - v ukrajinskom jazyku

26.4.2022

UPSVR Galanta upozorňuje odídencov na blížiaci sa posledný deň vyplácania sociálnych dávok. Pomoc v hmotnej núdzi je možné si nechať vyplatiť prostredníctvom ktorejkoľvek pošty na Slovensku na základe predloženia identifikačného dokladu najneskôr do stredy 27. apríla 2022 vrátane. K prevzatiu dávok je potrebné overiť meno, priezvisko a rodné číslo utečenca z Ukrajiny, tieto údaje pošta overuje z dokladu o tolerovanom pobyte.

Oznámenie v ukrajinskom jazyku

11.4.2022

Informačný leták  pre odídencov z Ukrajiny ubytovaných na Slovensku, v ktorom nájdu sústredené potrebné informácie k ich pobytu

31.3.2022

Osoby so štatútom dočasného útočiska budú oznamovať zmenu adresy na ohlasovniach pobytu v mestách a obciach

Štátni príslušníci tretích krajín s udeleným dočasným útočiskom hlásia zmenu adresy svojho pobytu na území SR ohlasovni pobytu v čase úradných hodín. Umožnila to aktuálna  novela zákona č. 404/2011  o pobyte cudzincov účinná od 30. marca 2022, na základe ktorej majú ohlasovne pobytu v obciach a mestách prístup do informačného systému evidencie cudzincov.

K tomuto kroku ministerstvo vnútra pristúpilo z dôvodu prílevu občanov Ukrajiny na územie SR. Utečenci tak pri zmene adresy pobytu nenavštívia oddelenie cudzineckej polície, ale zmenu adresy nahlásia na obci v mieste pobytu.

Cudzinec so štatútom odídenca predloží na ohlasovni potvrdenie o tolerovanom pobyte na území SR. Vyplní tlačivo o presťahovaní a predloží doklad o ubytovaní, ktorým môže byť zmluva o nájme, potvrdenie ubytovacieho zariadenia o poskytnutí ubytovania, ako aj čestné vyhlásenie vlastníkov nehnuteľnosti o poskytnutí ubytovania.

LEX UKRAJINA - Od 30. marca sú účinné novely zákonov o azyle a o pobyte cudzincov

Od 30. marca 2022 je účinná zákon č. 92/2022 o niektorých opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine /Lex Ukrajina/. V súvislosti s tým dochádza k zmenám v zákone č. 480/2022 o azyle a  v zákone č. 404/2011 o pobyte cudzincov.

Zákon o azyle:

 • mení sa označenie preukazu odídenca - pôvodné  označenie „ODÍDENEC"  sa mení na „DOČASNÉ ÚTOČISKO" Doteraz vydané preukazy sa nebudú meniť a ostanú naďalej platné;
 • ak nebude možné umiestniť odídenca do humanitného centra alebo do iného azylového zariadenia a nebude sa poskytovať ani príspevok oprávnenej osobe za jeho ubytovanie, poskytnú sa odídencovi prostriedky na získanie ubytovania na úrovni humanitného centra;
 • ustanovuje sa povinnosť odídencovi, ak sa ubytuje mimo azylového zariadenia, bezodkladne písomne oznámiť túto skutočnosť azylovému zariadeniu, v ktorom bol naposledy evidovaný, alebo ministerstvu vnútra,
 • upravujú sa ustanovenia týkajúce sa poskytovania príspevku za ubytovanie odídenca; tento príspevok bude obciam vyplácať ministerstvo vnútra, ktoré zverejní vzory príslušných dokladov.
 • rozširuje sa okruh oprávnených osôb, resp. ubytovateľov a ďalšie podrobnosti súvisiace s poskytovaním príspevku. Návrh zákona zároveň zavádza strop sumy príspevku, ktorý bude možné vyplatiť s ohľadom na počet obytných miestností konkrétnej nehnuteľnosti;
 • zákon zavádza možnosť čerpania príspevku aj na právnické osoby nepodnikateľov, ktorí vlastnia ubytovacie zariadenia;
 • žiadateľom o azyl, ktorí sú štátni príslušníci Ukrajiny, a ich rodinným príslušníkom, sa umožní vstupovať do pracovnoprávneho vzťahu ihneď po požiadaní o azyl (pre ostatných žiadateľov je to možné až po 9 mesiacoch).

Zákon o pobyte cudzincov:

 • predlžuje sa platnosť udelených prechodných pobytov, trvalých pobytov a tolerovaných pobytov, ktorá by inak skončila počas mimoriadnej situácie,
 • upravuje sa použitie zákonných lehôt (niektoré lehoty bude možné odpustiť a lehoty záväzné pre policajný útvar sa na konanie o pobyte nebudú vzťahovať),
 • odídenci môžu zmenu adresy pobytu hlásiť na obci/mestskej časti - ohlasovne získajú prístup do informačného systému PZ – Evidencia cudzincov.
  • ohlasovne, ktoré prístup do systému nemajú, vyznačia zmenu adresy pobytu odídenca na jeho doklade o tolerovanom pobyte a ihneď o zmene adresy informujú príslušný policajný útvar,
  • ohlasovne s prístupom do systému vyznačia zmenu adresy priamo v systéme a súčasne vydajú odídencovi nový doklad o tolerovanom pobyte s aktuálnou adresou.
  • pre účel hlásenia zmeny adresy pobytu bude odídenec predkladať ohlasovni doklad o tolerovanom pobyte a doklad/potvrdenie o zabezpečení ubytovania od ubytovateľa. 
 • zavádza sa možnosť pre štátneho príslušníka tretej krajiny, aby po vstupe na naše územie mohol požiadať o dobrovoľný návrat do domovskej krajiny, pričom policajný útvar mu na tento účel môže vydať cudzinecký pas.

30.3.2022

Ministerstvo vnútra zverejnilo vzory dokladov v súvislosti s príspevkom za ubytovanie odídencov:

https://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=ministerstvo-vnutra-zverejnilo-vzory-dokladov-v-suvislosti-s-prispevkom-za-ubytovanie-odidencov

Aktuálna novela zákona o azyle účinná od 30. marca 2022 okrem iného upravuje poskytovanie príspevku za ubytovanie osôb s udeleným štatútom dočasného útočiska. Tento príspevok budú ubytovateľom vyplácať samosprávy z prostriedkov poukázaných z ministerstva vnútra. Podrobnosti a postup pri vyplácaní príspevku upravuje nariadenie vlády schválené 30. marca 2021.

Výška príspevku za ubytovanie sa bude vyplácať v závislosti od veku ubytovaných osôb, pričom za maloleté osoby do 15 rokov bude tento príspevok vyplácaný v polovičnej výške.  

Príspevok sa poskytuje vo výške

 • 7 eur za jednu noc ubytovania odídenca, ak ide o fyzickú osobu, ktorá dovŕšila vek 15 rokov,
 • 3,50 eura za jednu noc ubytovania odídenca, ak ide o fyzickú osobu, ktorá nedovŕšila vek 15 rokov.

Kto môže získať príspevok z ministerstva vnútra?

Na príspevok za ubytovanie majú nárok osoby a subjekty, ktoré neposkytujú ubytovanie na základe živnostenského oprávnenia:

 • vlastníci  bytov a rodinných domov.
 • tzv. ubytovacie zariadenia určené na krátkodobé ubytovanie/podmienkou je, že ide o nepodnikateľské subjekty/;
 • obce a vyšie územné celky/ ak ubytovanie poskytnú bezodplatne priamo alebo prostredníctvom svojej rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie/.

Štátne účelové zariadenia sú zo schémy podpory formou vyššie uvedeného príspevku vyňaté. Podľa § 36a ods. 5 zákona o azyle sa štátnej rozpočtovej organizácii a štátnej príspevkovej organizácii sa príspevok neposkytuje. Náklady, ktoré im vznikli, si budú riešiť v rámci kapitoly svojho zriaďovateľa.

Príspevok za ubytovanie podnikateľským subjektom (teda aj hotelom) sa riadi schémou upravenou v novele zákona o podpore cestovného ruchu v gescii ministerstva dopravy.  

Podmienky získania príspevku za ubytovanie:

Základnou podmienkou pre získanie príspevku je uzavretie zmluvy o poskytnutí ubytovania medzi majiteľom nehnuteľnosti a odídencom. Upozorňujeme, že musí ísť o osobu odídenca, teda o osobu so štatútom dočasného útočiska. Prenajímateľ po uzatvorení zmluvy s odídencom zmluvu predloží obci. Obci zároveň po skončení každého kalendárneho mesiaca predloží výkaz o počte nocí, v ktorých skutočne poskytoval odídencovi ubytovanie.

Príspevok bude oprávnenej osobe vyplácať obec - na účet v banke alebo v hotovosti. K výplate finančných prostriedkov prenajímateľovi dôjde až po tom, ako obec tieto finančné prostriedky dostane od ministerstva vnútra.

Postup:

 • do 5 pracovných dní po skončení kalendárneho mesiaca prenajímateľ odovzdá obci výkaz;
 • obec zosumarizuje všetky výkazy od všetkých prenajímateľov a spracuje ich do jednotného prehľadu o uplatnených príspevkoch, ktorý pošle ministerstvu vnútra do 15. dňa v kalendárnom mesiaci; 
 • ministerstvo vnútra  po verifikácii a spracovaní doručených prehľadov poukáže príslušnú sumu obci do konca kalendárneho mesiaca; 
 • obec vyplatí príspevky prenajímateľom do 5 pracovných dní od prijatia prostriedkov od ministerstva.

Vzory všetkých dokladov a zmluvy o poskytnutí ubytovania pripájame:

11.03.2022

Žiadatelia o dočasné útočisko sa môžu registrovať  aj elektronickou formou. Ak si cudzinci takto vopred vyplnia svoje údaje, podstatne tým urýchlia administratívne procesy priamo na pracovisku cudzineckej polície.

Všetky bližšie informácie k danej téme nájdete:

https://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=pri-ziadosti-o-docasne-utocisko-mozno-vyuzit-elektronicky-registracny-formular

10.03.2022

Dočasné útočisko

Uznesením č. 144 z 28.2.2022 vláda SR schválila návrh na vyhlásenie poskytovania dočasného útočiska podľa § 29 ods. 2 zákona zákon o azyle štátnym občanom Ukrajiny a ich rodinným príslušníkom v súvislosti s ozbrojeným konfliktom na Ukrajine, ktorý spôsobil hromadný prílev cudzincov na územie Slovenskej republiky.

Za rodinného príslušníka štátneho občana Ukrajiny sa považuje:

 1. manžel štátneho občana Ukrajiny,
 2. maloleté dieťa štátneho občana Ukrajiny alebo maloleté dieťa manžela štátneho občana Ukrajiny,
 3. rodič maloletého dieťaťa, ktoré je štátnym občanom Ukrajiny

Začiatok poskytovania dočasného útočiska je od 1.3.2022.

Poskytovanie dočasného útočiska je do 31.12.2022.

Preukaz pre cudzincov - Ukrajincov, ktorým sa poskytlo dočasné útočisko nebude vydávať migračný úrad, ale príslušné útvary úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia PZ. V zmysle zákona o azyle  sa im vydá doklad o tolerovanom pobyte na území Slovenskej republiky s označením „ODÍDENEC“.

V prípade, ak vedia cudzinci žiadajúci o poskytnutie dočasného útočiska hodnoverným spôsobom preukázať svoju totožnosť a štátnu príslušnosť, bude im bezodkladne vydaný doklad o tolerovanom pobyte na území Slovenskej republiky s označením „ODÍDENEC“.

Platnosť dokladu bude obmedzená na čas, na ktorý bolo vyhlásené poskytovanie dočasného útočiska. Vláda môže poskytovanie dočasného útočiska predĺžiť.

V zmysle zákona o azyle sa poskytovanie dočasného útočiska nebude týkať osôb, ktoré majú na území Slovenskej republiky už udelený trvalý pobyt alebo prechodný pobyt. Ďalej osôb, ktorým Slovenská republika udelila azyl alebo poskytla doplnkovú ochranu a nebude sa vzťahovať ani na tých, ktorí sú žiadateľmi o udelenie azylu.

Ak sa žiadosti cudzinca o poskytnutie dočasného útočiska vyhovie, rozhodnutie sa nevydáva. Cudzincovi sa vydá len doklad o tolerovanom pobyte na území Slovenskej republiky s označením „ODÍDENEC“.

Podrobnejšie informácie a najčastejšie otázky ohľadne príchodu na územie Slovenska nájdete na stránke: https://ua.gov.sk/

Informácie pre občanov, ktorí sa nachádzajú na Ukrajine a pre ľudí prichádzajúcich z Ukrajiny zverejňuje aj Ministerstvo zahraničných vecí SR.  

VIAC NA:  https://www.upsvr.gov.sk/media/medialne-spravy/uzitocne-informacie-pre-obcanov-ukrajiny-korisna-informacia-dla-gromadan-ukraini-useful-information-for-citizens-of-ukraine.html?page_id=1159972

Vyhlásenie cudzinca.docx 

Vzor potvrdenia.docx

Testy:

• V prípade, že počet ubytovaných vojnových utečencov v zariadení je 10 a viac, ubytovacie zariadenie má možnosť vyzdvihnúť si antigénové samotesty pre nich na príslušnom okresnom úrade.

• Starostovia obcí majú možnosť vyzdvihnúť si antigénové samotesty na príslušnom okresnom úrade pre potreby obyvateľov obcí, ktorí poskytujú ubytovanie vojnovým utečencom.

• Súkromné osoby/obyvatelia obcí, ktorí poskytujú ubytovanie vojnovým utečencom, si môžu  vyzdvihnúť  antigénové samotesty pre nich na obecnom úrade.

10.03.2022

Ak máte u seba alebo v okolí dieťa z Ukrajiny, tu je postup, ako ho v prípade záujmu prihlásiť do školy a súvisiaca agenda:

 • podmienkou pre prihlásenie do materskej alebo základnej školy je potvrdenie o pridelení štatútu "dočasného útočiska", toto potvrdenie vydáva cudzinecká polícia (s týmto potvrdením majú ukrajinci aj bezplatnú zdravotnú starostlivosť, nahrádza pracovné povolenie a majú nárok na dávku v hmotnej núdzi)
 • oslovte základnú alebo materskú školu vo vašom okolí, alebo tú, do ktorej je záujem prihlásiť dieťa, ak má základná alebo materská škola dostatočné kapacity, s vyššie uvedeným potvrdením dieťa príjme
 • deti z Ukrajiny majú v prípade potvrdenia, že sú v hmotnej núdzi, nárok na bezplatnú stravu (v základnej škole obed, v materskej škole desiata, obed a olovrant). O vydanie potvrdenia o hmotnej núdzi je potrebné požiadať Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, ale až po získaní štatútu "dočasného útočiska". Formulár žiadosti v ukrajinčine, slovenčine a angličtine nájdete na tomto odkaze, zároveň majú ukrajinské rodiny nárok, aby im bol vyplatený príspevok v hmotnej núdzi.

Hmotná núdza a iné info: https://www.upsvr.gov.sk/vzory-ziadosti/vzory-ziadosti-pre-oblast-socialnych-veci-a-rodiny/hmotna-nudza-1.html?fbclid=IwAR3DZ2ax8jfmovP3lsSLqWCVDJxAo4wkl7M6D0Q_aHW_kEdGtnap8AYS7sE&page_id=268775

Podporné materiály Min. školstva pre žiakov a učiteľov: https://www.minedu.sk/29993-sk/situacia-na-ukrajine/

09.03.2022

Usmernenie Ministerstva školstva, ktoré sa týka prijímania detí do predškolských zariadení:

Ak rodič žiada, aby bolo do materskej školy zaradené jeho dieťa z Ukrajiny, musí okrem žiadosti o zaradenie svojho dieťaťa priložiť aj :

 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti svojho dieťaťa navštevovať materskú školu, ktoré bude obsahovať aj informáciu o povinnom očkovaní. Ak má dieťa očkovací preukaz, môže rodič priložiť jeho fotokópiu. Ak by mal rodič problém získať potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti svojho dieťaťa, požiada o pomoc príslušný regionálny úrad školskej správy. Tento úrad pre rodiča v spolupráci s lekárom vyššieho územného celku zabezpečí lekára/lekárku, ktorá rodičovi takéto potvrdenie vydá.

Pokiaľ ide o zaradenie dieťaťa z Ukrajiny do ZŠ alebo SŠ,  takéto dieťa musí byť otestované na COVID-19 a ak má dostupný očkovací preukaz, tak doložiť jeho fotokópiu. Ak takýto preukaz nemá, tak rodič by mal písomne prehlásiť, že jeho dieťa je plne očkované proti základným ochoreniam, ktoré sa očkujú aj na území SR.

07.03.2022

Informácie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny:

"V súvislosti s ozbrojeným konfliktom na Ukrajine, ktorý spôsobil hromadný prílev cudzincov na územie SR si Vás dovoľujeme informovať, že na webovom sídle Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny boli zverejnené užitočné informácie pre občanov Ukrajiny, vrátane žiadostí o pomoc v hmotnej núdzi v ukrajinskom, anglickom a slovenskom jazyku (Užitočné informácie pre občanov Ukrajiny > ÚPSVaR (gov.sk), Hmotná núdza > ÚPSVaR (gov.sk).

Po integrácii detí utečencov do škôl je potrebné poskytnúť poradenstvo aj vo veci poskytnutia dotácií v zmysle zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“). V tejto súvislosti uvádzame, že zákon o dotáciách nevylučuje poskytnutie dotácie na podporu stravovacích návykov dieťaťa na cudzích štátnych príslušníkov. Podmienkou je, aby dieťa navštevovalo materskú školu (ďalej len „MŠ“) alebo základnú školu (ďalej len „ZŠ“) v súlade s príslušnými právnymi predpismi. To znamená, že ak bude dieťa utečenca, azylanta, alebo iného cudzinca legálne sa zdržiavajúceho na území SR, navštevovať MŠ alebo ZŠ a splní podmienky pre poskytnutie dotácie (zúčastní sa výchovno-vzdelávacieho procesu v MŠ alebo vyučovania v ZŠ, odoberie stravu) je možné poskytnúť mu dotáciu.

cestne_vyhlasenie_SJ - UK.docx

cestne_vyhlasenie_SJ - AJ.docx

Tlačivo musí byť vytlačené obojstranne v  slovensko - ukrajinskej verzii, resp. slovensko – anglickej verzii.

Zároveň uvádzame, že deťom z Ukrajiny integrovaným do škôl v súlade so zákonom o dotáciách za splnenia podmienok v zmysle § 4 ods. 1 zákona o dotáciách bude možné poskytnúť od mesiaca september 2022 aj dotácie na školské potreby."

04.03.2022

Odporúčania pre ubytovacie zariadenia v súvislosti s prevenciou šírenia ochorenia COVID-19 

03.03.2022

Upozornenie pre ženy s deťmi na možné nástrahy po prechode hraníc  (AJ V UKRAJINSKOM JAZYKU)

Užitočné kontakty (AJ V UKRAJINSKOM JAZYKU)

02.03.2022

Vláda schválila poskytovanie dočasného útočiska pre občanov Ukrajiny od 1. marca.

Ukrajinci prichádzajúci na naše územie z vojnou postihnutej domoviny môžu od 1. marca 2022 žiadať o poskytnutie dočasného útočiska v Slovenskej republike. Vláda o tom rozhodla na mimoriadnom online zasadnutí v pondelok 28. februára 2022. Uznesenie vlády SR k návrhu na vyhlásenie dočasného útočiska platné od 1.3.2022.

Aktuálna novela zákona o azyle účinná od 26. februára 2022 dáva vláde možnosť aj bez rozhodnutia Rady EÚ poskytovaním útočiska ponúknuť obyvateľom Ukrajiny okamžitú pomoc a ochranu pred dôsledkami ozbrojeného konfliktu vyvolaného Ruskou federáciou.

Ide o najjednoduchší spôsob ochrany pre osoby utekajúce pred vojnou, ktorý nevyžaduje zdĺhavé úradné procedúry. Ukrajinským občanom umožní  rýchly a neobmedzený prístup na trh práce, k zdravotnej starostlivosti a ich deťom prístup k vzdelaniu.

Dočasné útočisko sa vťahuje na štátnych občanov Ukrajiny a ich príbuzných bez ukrajinskej štátnej príslušnosti, konkrétne manžela štátneho občana Ukrajiny,  maloleté dieťa štátneho občana Ukrajiny alebo maloleté dieťa manžela štátneho občana Ukrajiny, ako aj rodiča maloletého dieťaťa, ktoré je štátnym občanom Ukrajiny.

Žiadosti tých, ktorí hodnoverne preukážu totožnosť a štátnu príslušnosť, bude možné posudzovať v zrýchlenom konaní. Týka sa to Ukrajincov, ako aj osôb inej štátnej príslušnosti s rodinným vzťahom k občanovi Ukrajiny.  

Svoju totožnosť môžu však žiadatelia preukázať napríklad aj predložením vodičského preukazu spolu s rodným listom, platným, ale aj neplatným cestovným dokladom, dokladom totožnosti či akýmkoľvek iným dokladom s fotografiou spolu s rodným listom.

Osoby s udeleným dočasným útočiskom budú mať nárok na základnú zdravotnú starostlivosť obdobne ako žiadatelia o azyl. V prípade, že budú ubytovaní v azylových zariadeniach MV SR, bude im poskytnuté stravovanie, hygienické potreby či vreckové obdobne, ako žiadateľom o azyl.

Poskytovanie dočasného útočiska sa nevzťahuje na Ukrajincov, ktorí majú u nás trvalý či prechodný pobyt, žiadateľom o azyl, či ľuďom, ktorí azyl alebo doplnkovú ochranu už získali.

Inštitút dočasného útočiska bude Slovenská republika občanom Ukrajiny a ich príbuzným poskytovať do konca roku 2022.

Informácie ohľadom štatútu dočasného útočiska ( AJ V UKRAJINSKOM JAZYKU) 

01.03.2022

Vzhľadom na neustále problémy s ubytovávaním vojnových utečencov a najmä na potrebu mať prehľad o ich počtoch vydalo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Odbor krízového riadenia, pokyn nahlasovať počty ubytovaných vojnových utečencov.

V tejto súvislosti žiadame všetkých poskytovateľov ubytovania, aby počty ľudí z Ukrajiny, ktorým poskytli ubytovanie, hlásili Obecnému úradu osobne počas stránkových hodín, telefonicky na tel.č. 0918 174 598 alebo mailom na obec@velkygrob.sk.

26.02.2022

Vážení občania,

každého z nás hlboko zasiahli udalosti posledných dní. Rešpektujeme, že každý má právo na vlastné politické názory, no osudy detí, žien a seniorov, ktorí boli v okamihu nútení opustiť svoje domovy v zime s jedným kufrom a nulovými zásobami, by však nemali byť ľahostajné nikomu z nás.

Slováci v posledných dňoch preukazujú neuveriteľné množstvo spolupatričnosti a pomoci druhým, dokonca aj v našom malom Grobe. Veľmi si vážime všetkých, ktorí sa rozhodli podať obyvateľom Ukrajiny pomocnú ruku. V prípade, že by ste hľadali spôsob, ako sa do tejto iniciatívy zapojiť, zdieľame zoznam overených a bezpečných organizácií, prostredníctvom ktorých je možné nejakým spôsobom prispieť. Do pozornosti dávame najmä stránku www.ktopomozeukrajine.sk, ktorá sa zameriava na množstvo foriem pomoci.

Ďalšie organizácie zamerané na pomoc ľuďom na Ukrajine:

👉 Človek v ohrození - https://clovekvohrozeni.sk/pomoc-ukrajina/

👉 Nadácia Integra - https://integra.sk/prispiet/

👉 Sme spolu - UkraineSlovakiaSOS - https://smespolu-ukraineslovakia.darujme.sk/sos/

👉 Úsmev ako dar - https://usmev.darujme.sk/susedska-pomoc-ukrajine/

👉 Slovenská katolícka charita - https://charita.darujme.sk/ukrajina/

👉 Depaul Slovensko - https://depaulslovensko.darujme.sk/pomoc-ukrajine/

👉 Magna - https://donate.magna.org/sk/ukrajina/

👉 Ukrajinský červený kríž - https://redcross.org.ua/en/

👉 UNICEF - https://www.unicef.sk/ukrajina/

V prípade, že máte na Ukrajine rodinu alebo známych, ktorí plánujú odísť na Slovensko, všetky dôležité informácie ohľadom prechodu hraníc a následného pobytu nájdu na stránke https://ua.gov.sk/sk.html?csrt=1856588735732908457

Občan

Fotogaléria

Náhodná fotogaléria

1

logo Združenie miest a obcí

modulová nadstavba plagát

plagat

publicita projektu

1

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
hore