Menu
Obec Veľký Grob
Obec
Veľký Grob

Elektronická evidencia zberných nádob spôsobom umiestnenia elektronického čipu

Elektronická evidencia zberných nádob spôsobom umiestnenia elektronického čipu 1

Každý pôvodca komunálnych odpadov je povinný sa prihlásiť do systému zberu, ktorý stanovuje obec a to prihlásením sa na Obecnom úrade do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti.

Poplatkovou povinnosťou sa rozumie nadobudnutie trvalého alebo prechodného pobytu v meste, nadobudnutie oprávnenia užívať nehnuteľnosť (napr. kúpa nehnuteľnosti) alebo užívanie nehnuteľnosti (napr. nájom bytu). Za pôvodcu komunálnych odpadov sa považuje každá fyzická osoba, právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ, ktorému vyššie uvedená poplatková skutočnosť vznikne.

Zavedenie elektronickej evidencie zberných nádob na zmesový komunálny odpad  reflektuje na potrebu zmeny systému v nakladaní s odpadom v rámci odpadového hospodárstva na území obce Veľký Grob, nakoľko súčasný stav systému zberu zberných nádob neumožňuje ich presnú kontrolu, evidenciu a ani úpravu v rámci pripravovaných zmien. Z dôvodu, že zbernú nádobu si môže poplatník zabezpečiť sám a keďže zberné nádoby nie sú označované žiadnym identifikátorom nie je možná adresná kontrola poplatníkov v nadväznosti na množstvo tvorených komunálnych odpadov.

Je dôležité spomenúť, že pri zavádzaní elektronického čipovania zberných nádob sa vychádza z podkladov útvaru ekonomiky obce Veľký Grob, čo konkrétne znamená, že prednostne sú čipované zberné nádoby uvedené v informačnom systéme spomínaného útvaru s nulovým saldom, tzn., že poplatník/ t. j. pôvodca odpadu má uhradené všetky záväzky voči Obci za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, vyrúbené právoplatným rozhodnutím. Zberná nádoba, ktorej poplatník má voči obci nedoplatky za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, nebude dočasne očipovaná a tým pádom, do času umiestnenia čipu, ani obslúžená. Následne sa očipuje a ďalším neuhrádzaním poplatkov bude evidencia o obslúžení zbernej nádoby cez elektronický čip podkladom pre postúpenie exekútorovi.

Zberná nádoba obslúžená zvozovou spoločnosťou bez aktívneho čipu je v informačnom systéme Obce zaznamenaná ako zberná nádoba bez čipu a náklady spojené s jej obsluhou nebudú zvozovej spoločnosti uhradené na základe podpísaného dodatku o sankčných postihoch. Pre poplatníka z toho vyplýva, že aj osádky zvozových vozidiel sa po zavedení nového elektronického systému budú už brániť k tzv. obsluhám „čiernych nádob“, nakoľko ich zamestnávateľ si pravdepodobne bude uplatňovať voči nim náhradu za neoprávnenú obsluhu takejto neočipovanej nádoby.

Elektronický čip má vizuál nálepky, ktorá v sebe nesie informáciu o zbernej nádobe. Jej pokus o prelepenie, prípadné poškodenie má za to, že sa čip stáva neaktívnym a zberná nádoba nebude obslúžená. Nový čip bude poplatníkovi inštalovaný len povereným pracovníkom Obce, ktorý opätovne overí všetky údaje k zbernej nádobe.

Evidenciou bude ďalej možné odhaliť neprihlásených pôvodcov, ktorý budú následne v spolupráci so správcom dane, vyzvaní k splneniu si ohlasovacej a poplatkovej povinnosti.

Dôležité je uvedomiť si, že nastavujeme nový systém, ktorý bude pomerne interaktívny a preto potrebujeme z Vašej strany taktiež potrebnú súčinnosť, tak aby sme vedeli z tohto systému získať čo najviac relevantných údajov. Na ich základe sa budeme snažiť o nastavenie čo najspravodlivejšieho systému výberu poplatkov za komunálne odpady odpady. 

Zároveň oznamujeme občanom, že sa budú čipovať nádoby, ktoré si poplatníci vybrali na celý rok 2020 a za ktoré je riadne zaplatený poplatok. V prípade, že by  poplatník chcel zmeniť veľkosť nádoby (napr. 120 L nádobu vymeniť za 240 L) túto zmenu je potrebné nahlásiť až  01. 01. 2021. Po zaplatený poplatku bude nádoba začipovaná.

 

Predpokladané termíny plnenia:

Čipovanie zberných nádob v termíne do 30.11. 2020 a priebežne.

Skúšobná prevádzka prebieha.

Dátum vloženia: 9. 10. 2020 16:13
Dátum poslednej aktualizácie: 13. 12. 2023 16:17
Autor: Správce Webu

Občan

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

1

modulová nadstavba plagát

plagat

publicita projektu

1

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
hore