Menu
Obec Veľký Grob
Obec
Veľký Grob

Finančná a rozpočtová komisia:

Úlohy

  • Prerokovávať východiská rozpočtu obce na príslušné plánovacie obdobie a rozpočtový rok s odporúčaním záverov pre obecné zastupiteľstvo.
  • Podieľať sa na príprave vybraných častí záverečného účtu obce a výročnej správy obce.
  • Pripravovať svoje odporúčania pre zastupiteľstvo najmä pre oblasť záväzkov, pohľadávok a ich vymáhania resp. odpustenia.
  • Najneskôr po ukončení každého štvrťroku zvolať zasadnutie komisie za účelom kontroly čerpania rozpočtu a skutočného stavu príjmov a výdavkov v danom štvrťroku a svoje zistenia a odporúčania na prípadné prijatie rozpočtových opatrení následne predkladať obecnému zastupiteľstvu.
  • Zaujímať odborné stanoviská k návrhom a analýzam obecného úradu v súvislosti s prípravou VZN o miestnych daniach a poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad ako aj ďalších súvisiacich VZN.
  • Prijímať od starostu obce Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov v zmysle zákona č. 357/2004 Z. z. - Ústavný zákon o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov a zverejniť ho počas výkonu verejnej funkcie na webovom sídle obce

Zápisnica zo zasadnutia komisie 19.4.2021

Zápisnica zo zasadnutia komisie 25.5.2020

Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. - Ústavný zákon o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Čl. 7 Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov

(1) Verejný funkcionár je povinný do 30 dní odo dňa, keď sa ujal výkonu verejnej funkcie, a počas jej výkonu do 30. apríla každého kalendárneho roka podať písomné oznámenie za predchádzajúci kalendárny rok, v ktorom uvedie,

a) či spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 až 3,

b) aké zamestnanie vykonáva v pracovnom pomere, obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom pomere a akú podnikateľskú činnosť vykonáva popri výkone funkcie verejného funkcionára,

c) aké má funkcie v štátnych orgánoch, v orgánoch územnej samosprávy, v orgánoch právnických osôb vykonávajúcich podnikateľskú činnosť a v orgánoch iných právnických osôb; taktiež uvedie, z ktorých uvádzaných funkcií má príjem, funkčné alebo iné požitky a dátum, od ktorého sa ujal výkonu takej funkcie,

d) svoje príjmy dosiahnuté v uplynulom kalendárnom roku z výkonu funkcie verejného funkcionára a z výkonu iných funkcií, zamestnaní alebo činností, v ktorých vykonávaní verejný funkcionár pokračuje aj po ujatí sa výkonu funkcie verejného funkcionára,

e) svoje majetkové pomery a majetkové pomery manžela a neplnoletých detí, ktorí s ním žijú v domácnosti, vrátane osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu, podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka,

f) popis daru alebo iných výhod, ktoré verejný funkcionár prijal v kalendárnom roku, za ktorý podáva oznámenie, ak hodnota darov alebo iných výhod od jedného darcu alebo hodnota jedného daru presiahne 10-násobok minimálnej mzdy, vrátane druhu daru a dátum jeho prijatia.

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára za rok 2020

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára za rok 2019

Vzor oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára

Vzor oznámenia verejného funkcionára po skončení verejnej funkcie (po uplynutí 1 roka)

Samospráva

Fotogaléria

Náhodná fotogaléria

1

logo Združenie miest a obcí

modulová nadstavba plagát

plagat

publicita projektu

1

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
hore