Menu
Obec Veľký Grob
Obec
Veľký Grob

Majetok obce

 Obec Veľký Grob zverejňuje zámer predaja majetku obce.

Číslo

spisu

Zámer predaja obecného majetku ako prípad

hodný osobitného zreteľa

Dátum zverejnenia zámeru Lehota zverejnenia

OcÚVG/

251/

2022

Obec Veľký Grob v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer zámeny a predaja nehnuteľností medzi obcou Veľký Grob a pani Katarínou Turcárovou, rod. Pagáčovou a pani Gabrielou Pavlechovou rod. Lantajovou,  a to z dôvodov hodných osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne Obecné zastupiteľstvo obce Veľký Grob trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Na základe Geometrického plánu číslo 19/2022 na oddelenie pozemkov p. č. 513/81 a 513/134 zo dňa 24.03.2022 vyhotoveného Ing. Danielom Turcárom – geodetické práce, 925 27 Veľký Grob č. 68, IČO: 40 895 343, ktorý bol autorizačne overený dňa 24.03.2022 Ing. Danielom Turcárom a úradne overený dňa 06.04.2022 Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom, Ing. Barborou Hlavatou pod číslom G1-482/2022 bola od pozemku v podielovom spoluvlastníctve pani Kataríny Turcárovej, rod. Pagáčovej a pani Gabriely Pavlechovej rod. Lantajovej, zapísanom na LV  č. 1043 Okresného úrad Galanta, katastrálneho odboru pre kat. úz. Veľký Grob, obec Veľký Grob, okres Galanta ako parc. č. 513/81, orná pôda, o výmere 522m2, parcela registra „C“ odčlenená parcela č. 513/134 o výmere 16m2, orná pôda, parcela registra „C“.

Obec Veľký Grob je výlučným vlastníkom pozemku s parc. č. 513/126, ostatná plocha, o výmere 22m2, parcela registra „C“, ktorý pozemok je zapísaný na LV č. 631 Okresného úradu Galanta, katastrálneho odboru pre kat. úz. Veľký Grob, obec Veľký Grob, okres Galanta, ktorý pozemok nadobudla obec do svojho výlučného vlastníctva bezodplatne - darom od pani Kataríny Turcárovej, rod. Pagáčovej a pani Gabriely Pavlechovej rod. Lantajovej.

Geometrický plán číslo 19/2022 na oddelenie pozemkov p. č. 513/81 a 513/134 zo dňa 24.03.2022  je zverejnený spolu s týmto zámerom zámeny a predaja nehnuteľností.

Predmetom zámeny a predaja je:

Zámena a predaj sa uskutoční tak, že novovytvorená parcela č. 513/134 o výmere 16m2, orná pôda, parcela registra „C“ sa vo výmere 16m2 zamení za parcelu č. 513/126, ostatná plocha, o výmere 22m2, parcela registra „C“ a vo zvyšujúcej výmere 6m2 sa parcela č. 513/126, ostatná plocha, o výmere 22m2, parcela registra „C“ predá obcou Veľký Grob do podielového spoluvlastníctva pani Kataríny Turcárovej, rod. Pagáčovej a pani Gabriely Pavlechovej rod. Lantajovej (v podiele 1/2 vzhľadom k celku), a to za kúpnu cenu vo výške 1 Eur /1m2, teda celkovo 6 Eur za 6m2.

Uvedenou zámenou a predajom dôjde k vytvoreniu priestoru pre osadenie čerpacej stanice splaškových vôd, ktorá mala byť pôvodne umiestnená na pozemku s parc. č. 513/126, ostatná plocha, o výmere 22m2, parcela registra „C“, v čom spočíva aj dôvod hodný osobitného zreteľa, nakoľko na pôvodnom pozemku je výstavba tejto verejnoprospešnej stavby nerealizovateľná. Cena vo výške 1 Euro/1m2 sa považuje za primeranú, nakoľko obec Veľký Grob tento svoj o 6m2 väčší pozemok nadobudla bezodplatne - darom od osôb, s ktorými sa má zámena a predaj uskutočniť.

Obec Veľký Grob sa po zámene stane vlastníkom nehnuteľnosti v  k.ú. Veľký Grob:

 • pozemku – č. 513/134 o výmere 16m2, orná pôda, parcela registra „C“

Pani Katarína Turcárová, rod. Pagáčová a pani Gabriela Pavlechová rod. Lantajová sa po zámene a kúpe stanú podielovými spoluvlastníčkami (každá v podiele ½ k celku) nehnuteľnosti v  k.ú. Veľký Grob:

 • pozemku - parcela č. 513/126, ostatná plocha, o výmere 22m2, parcela registra „C“

Uvedené dôvody hodné osobitného zreteľa a zámena a predaj vyššie uvedených nehnuteľností týmto spôsobom boli schválené obecným zastupiteľstvom  dňa 28.06.2022,  uznesením č. 52/2022.

Pri rozhodovaní o zámere zámeny a predaja nehnuteľností boli  prehodnotené všeobecné zákonné povinnosti hospodárenia  s majetkom obce a verejné záujmy.

Návrh na zámenu a predaj bude predložený na schválenie trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov na nasledujúcom  zasadnutí obecného zastupiteľstva.

Geometrický plán č. 19/2022

30.06.2022

 

15 pracovných dní 

 

Číslo

spisu

Zámer predaja obecného majetku ako prípad

hodný osobitného zreteľa

Dátum zverejnenia zámeru Lehota zverejnenia

OcÚVG/

127/

2021

Obec Veľký Grob v súlade s ustanovením § 9a ods. 2 a § 9a odsek 8 písm. e) zákona SNR  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer predať z dôvodu hodného osobitného zreteľa nehnuteľný majetok:

 • novovytvorená parcela č. 739/1 – záhrada vo výmere 77 m2 v celosti (1/1), vytvorená geometrickým plánom č. 18/2021, vypracovaným Ing. Daniel Turcár – geodetické práce, Veľký Grob 68, 925 27 Veľký Grob, úradne overeného Okresným úradom Galanta, Katastrálnym odborom dňa 29.03.2021 pod číslom G1-318/2021 (ďalej len „Geometrický plán“),
 • geometrickým plánom zmenená parcela č. 740/1 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 263 m2 v celosti (1/1),
 • parcela č. 741/1 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 339 m2 v celosti (1/1),
 • parcela č. 741/2 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 148 m2 v celosti (1/1),
 • parcela č. 741/3 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 54 m2 v celosti (1/1)
 • novovytvorená parcela č. 2299/8 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 23 m2 v celosti (1/1), vytvorená Geometrickým plánom

Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa: predmetné pozemky vzhľadom na ich druh a umiestnenie tvoria priľahlé pozemky k pozemkom kupujúceho, tvoria s nimi jeden funkčný celok a budú slúžiť potrebám plánovanej výstavby, pričom tieto pozemky nie sú pre obec inak účelne využiteľné.

Kupujúci:   

 • UNICO Invest SK s. r. o., so sídlom Pestovateľská 2/134, 821 04 Bratislava, IČO: 45 459 584

Kúpna cena bude stanovená minimálne za cenu určenú znaleckými posudkami.

20.4.2021

 

15 pracovných dní 

 

Číslo

spisu

Zámer predaja obecného majetku ako prípad

hodný osobitného zreteľa

Dátum zverejnenia zámeru Lehota zverejnenia

OcÚVG/

469/

2020

Obec Veľký Grob v súlade s ustanovením § 9a ods. 2 a § 9a odsek 8 písm. e) zákona SNR  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer predať z dôvodu hodného osobitného zreteľa nehnuteľný majetok:

 • pozemok vedený na LV č. 1698 parcely reg. E parc. č. 659/11 orná pôda o výmere 321m2 v k.ú. Veľký Grob.
 • pozemok vedený na LV č. 1698 parcely reg. E parc. č. 659/12 orná pôda o výmere 193m2 v k.ú. Veľký Grob.

Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa: Parcela reg. E parc. č. 659/11 je pozemok malej výmery, ktorý priamo hraničí s pozemkom žiadateľa, žiadateľ sa o parcelu dlhodobo stará a zveľaďuje ju. Parcela reg. E parc. č. 659/12 je rovnako susednou parcelou k pozemku žiadateľa. Ide o veľmi úzky pás pozemku, pre ktorý nemá obec žiadne využitie. 

Kupujúci:   

 • Ing. Juraj Fiala, Potočná 344, 900 83 Čataj

Kúpna cena bude stanovená na základe znaleckého posudku.

25.11.2020

15 pracovných dní 

Číslo

spisu

Zámer predaja obecného majetku ako prípad

hodný osobitného zreteľa

Dátum zverejnenia zámeru

Lehota zverejnenia

OcÚVG/

371/

2020

Obec Veľký Grob v súlade s ustanovením § 9a ods. 2 a § 9a odsek 8 písm. e) zákona SNR  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer predať z dôvodu hodného osobitného zreteľa nehnuteľný majetok:

 • pozemok vedený na LV č. 1698 parcely reg. E parc. č. 659/9 orná pôda o výmere 200m2 v k.ú. Veľký Grob.

Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa: Ide o pozemok malej výmery, ktorý hraničí s pozemkom žiadateľa a obec pre danú parcelu nemá primerané využitie.

Kupujúci:   

 • Tivadar Pikáli, Veľký Grob 413, 925 27 Veľký Grob

Kúpna cena bude stanovená na základe znaleckého posudku.

30.9.2020 15 pracovných dní 

Číslo

spisu

Zámer predaja obecného majetku ako prípad

hodný osobitného zreteľa

Dátum zverejnenia zámeru Lehota zverejnenia

OcÚVG/

272/

2020

Obec Veľký Grob v súlade s ustanovením § 9a ods. 2 a § 9a odsek 8 písm. e) zákona SNR  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer predať z dôvodu hodného osobitného zreteľa nehnuteľný majetok:

 • podiel vo veľkosti 117/648-iny vzhľadom k celku na pozemku vedenom na LV č. 43 parcely reg. C parc. č. 676 záhrada o výmere 240m2 v k.ú. Veľký Grob. 
 • podiel vo veľkosti 117/648-iny vzhľadom k celku na pozemku vedenom na LV č. 43 parcely reg. C parc. č. 677 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 222m2 v k.ú. Veľký Grob.

Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa: Uvedený pozemok je susedným pozemkom k pozemku vo vlastníctve kupujúceho. Vzhľadom k nevyužiteľnosti pozemku na iné  účely a s prihliadnutím na výmeru podielu na pozemku ako aj skutočnosť, že obec je podielovým spoluvlastníkom predmetného pozemku je predpoklad, že obci by sa nepodarilo iným spôsobom účelne naložiť s týmto prebytočným majetkom. Záujemca sa zaviazal  pozemok zveľadiť, pravidelne sa oň starať.

Kupujúci:   

 • Mgr. Tomáš Bunček, Jána Jonáša 6185/17, 841 08 Bratislava - Devínska Nová Ves

Kúpna cena je stanovená vo výške 9,50 €/m2.

5.7.2020

15 pracovných dní 

Číslo

spisu  

Zámer predaja obecného majetku ako prípad

hodný osobitného zreteľa

Dátum zverejnenia zámeru Lehota zverejnenia

OcÚVG/

404/

2019

Obec Veľký Grob v súlade s ustanovením § 9a ods. 2 a § 9a odsek 8 písm. e) zákona SNR  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer predať z dôvodu hodného osobitného zreteľa pozemok:

 • parc. č. 1055/5 o výmere 187 m², druh pozemku zastavané plochy a nádvoria v k.ú. Veľký Grob,
 • parc.č. 1055/16 o výmere 75 m², druh pozemku zastavané plochy a nádvoria v k.ú. Veľký Grob, vytvorený na základe GP č. 85/2019 zo dňa 18.10.2019 z pôvodnej parcely CKN č. 1055/1 o výmere 1638 m
 • parc.č. 1055/17 o výmere 396 m², druh pozemku zastavané plochy a nádvoria v k.ú. Veľký Grob, vytvorený na základe GP č. 85/2019 zo dňa 18.10.2019 z pôvodnej parcely CKN č. 1055/3 o výmere 1805 m2 .

Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa: Osobitný zreteľ je zdôvodnený skutočnosťou, že ide o pozemky zastavané stavbou vo vlastníctve kupujúcich a priľahlé plochy, o ktoré sa kupujúci dlhodobo starajú a zveľaďujú.

Kupujúci:   

 • Zimermanová Vlasta, rod. Ivanová, trvale bytom 92527 Veľký Grob 413, 
 • Zimerman Vladimír, rod. Zimerman, trvale bytom 92527 Veľký Grob 413,
 • Turcár Jaroslav, rod. Turcár, trvale bytom 92527 Veľký Grob 413, 
 • Turcárová Monika, rod. Kandárová, trvale bytom 92527 Veľký Grob 413, 
 • Jurík Pavel, rod. Jurík, trvale bytom 92527 Veľký Grob 413, 
 • Juríková Iveta, rod. Balažovičová, trvale bytom 92527 Veľký Grob 413, 
 • Klenovič Sebastián, rod. Klenovič, trvale bytom 92527 Veľký Grob 81, 
 • Pikáli Tivadar, rod. Pikáli, trvale bytom 92527 Veľký Grob 413, 
 • Poláková Eva, rod. Poláková, trvale bytom Petófiho 9255/19, 821 06 Bratislava, 
 • Vrbjár Marián, rod. Vrbjár, trvale bytom 92527 Veľký Grob 413, 
 • Csadi Viliam, rod. Csadi, trvale bytom 92527 Veľký Grob 413, 
 • Csadiová Helena, rod. Ácsová, trvale bytom 92527 Veľký Grob 413, 

Kúpna cena je znaleckým posudkom stanovená vo výške 12,88 €/m2, celkom 8475,04 €.

17.4.2020

15 pracovných dní 

Číslo

spisu

Zámer predaja obecného majetku ako prípad

hodný osobitného zreteľa

Dátum zverejnenia zámeru Lehota zverejnenia

OcÚVG/

404/

2019

Obec Veľký Grob v súlade s ustanovením § 9a ods. 2 a § 9a odsek 8 písm. e) zákona SNR  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer predať z dôvodu hodného osobitného zreteľa pozemok:

 • parcela reg. C, parc. č. 719 o výmere 350 m², druh pozemku záhrada v k.ú. Veľký Grob,
 • parcela reg. C, parc.č. 720/1 o výmere 173 m², druh pozemku zastavané plochy a nádvoria v k.ú. Veľký Grob,
 • parcela reg. E, parc.č. 672 o výmere 35 m², druh pozemku zastavané plochy a nádvoria v k.ú. Veľký Grob,
 • parcela reg. E, parc.č. 674 o výmere 535 m², druh pozemku zastavané plochy a nádvoria v k.ú. Veľký Grob,

Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa: Osobitný zreteľ je zdôvodnený skutočnosťou, že predmetné parcely č. 719 a 720/1  a parcely č. 672 a 674 sú neupotrebiteľné a ich predajom sa znížia náklady obce na každoročné čistenie, odstraňovanie odpadkov a údržbu.

Kupujúci:   

 • Mgr. Tomáš Bunček, rod. Bunček, trvale bytom Jána Jonáša 6185/17, 841 08 Bratislava – Devínska Nová Ves

Celková kúpna cena je 10.125,- EUR, pričom jednotková cena za parcely č. 719 a 720/1 bola stanovená na 15 EUR/m2 a jednotková cena za parcely č. 672 a 674 na 4 EUR/m2.

30.1.2020

 

15 pracovných dní 

 

Zverejňovanie

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

1

plagat

plagat

1

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
hore